BELEID STAD HASSELT HYPOCRIET?

 

 

INDEX VAN DEZE PAGINA

1. GELUIDSOVERLAST HASSELT ITEM BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012
2. POLITIE HAZODI MOET KLACHT TEGEN VERGUND PUKKELPOP WEIGEREN
> We worden niet ernstig genomen door de politie
> 'Nep'meldingsnummer en geen gevolg aan nachtelijke klachtmelding geluidsoverlast Pukkelpop
> Politie Hasselt mag geen PV opstellen voor geluidsoverlast Pukkelpop
> Gratis geluidsmeter downloaden bij stad Hasselt om bizarre decibels van Pukkelpop te melden,
   waaraan geen gevolg wordt gegeven?
3. MILIEUVRIENDELIJK EN OVERLASTWEREND BELEID HASSELT SELECTIEF EN SLECHTS IMAGO?
4. EXPORT GELUIDSOVERLAST NAAR GRENS MET BUURGEMEENTEN
5. HASSELT vs UTRECHT als voorbeeld
6. HASSELT HAPERT - VROLIJKE VRIENDEN ROCK (De Standaard)
Lapt 'rood onderonsje' regels van democratie aan laars in Hasselt?
7. IS POLITIEZONE HAZODI IS ZIEK...?  75% weet niet wat verwacht wordt, 36% wordt gepest
> Graaicultuur bij politie Hasselt blijft onbestraft
> PANORAMA: Voor wie de klok luidt - Van klokkenluider tot paria
8. 14.454 HASSELAREN ERGEREN ZICH AAN GELUIDSOVERLAST DOOR RECREATIE EN TOERISME (Leefomgevingsonderzoek Vlaamse Overheid - 2008)
9. (EX-)BURGEMEESTER REYNDERS (sp.a) SCHAT FOLTERPOP.BE FOUT IN
10. OPEN BRIEF AAN HILDE CLAES (sp.a) BLIJFT ONBEANTWOORD
   

 

 

1.  GELUIDSOVERLAST  HASSELT  ITEM  BIJ VERKIEZINGEN 2012

 

Decibelwaanzin Pukkelpop 2012
jaagt voorstel VRAGENDE PARTIJ
naar 1ste plaats in Hasselt

 

Lees de standpunten van de lijsttrekkers in Hasselt
n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2012

OVERLAST PUKKELPOP BLIJFT GROOT TABOE

> Niemand noemt Pukkelpop met naam
> Slechts één lijsttrekker durft 'festival' uitspreken

Hilde Claes
Helemaal Hasselt

Tegen overlast problemen is er in Hasselt een buurtgerichte aanpak uitgewerkt en het systeem van de GAS (gemeentelijke administratieve sancties). In de buurtgerichte aanpak kaderen acties als Bye Bye nachtlawaai en worden er in samenspraak met de inwoners geen nieuwe evenementen meer georganiseerd op plaatsen waar al veel events plaatsvinden. Dan is er nog het GAS. Wij passen de GAS toe voor hardnekkige vormen van overlast waar de Hasselaar van wakker ligt (sluikstort, wildplassen, nachtlawaai) en volgens het principe eerst waarschuwen, dan bemiddelen en als echt niets anders helpt sanctioneren. Indien sommige cafés en dancings voor overlast blijven zorgen en indien elke bemiddeling vastloopt, aarzelen we niet om over te gaan tot het opleggen van een sluitingsuur of tijdelijke sluiting. Een stad moet leefbaar blijven maar een stad moet ook kunnen bruisen. Een evenwicht vinden tussen die twee zaken is niet eenvoudig.

Ivo Belet
CD&V

Wie een fuif of festival organiseert, moet de verstrengde geluidsnormen respecteren. Ontmoetingscentra die willen investeren in geluidsisolatie kunnen hiervoor bovendien rekenen op een tussenkomst van de stad.
Ook de Ethias Arena wordt momenteel grondig geluidsgeïsoleerd. Uiteraard willen we niet alle activiteiten waar extra decibels mee gemoeid zijn, aan banden leggen.

Theater op de Markt bvb brengt de stad tot leven natuurlijk. Maar niet alles moet kunnen. Een goed evenwicht tussen zomerse gezelligheid en rust op het moment dat de meeste mensen gaan slapen, moet de leidraad zijn.

Steven Vandeput
N-VA

Elke vorm van overlast, dus ook geluidsoverlast is in principe te vermijden. Nachtrust is een recht. Daarmee mag niet lichtzinnig worden omgegaan. Geluidsoverlast door festivals en festiviteiten kan, als daar een maatschappelijk draagvlak voor is. Dit kan door bindende afspraken met organisatoren over tijdsduur en over het aantal evenementen, en vooral ook door transparante communicatie daarover met de inwoners. Festiviteiten zijn belangrijk voor Hasselt, het welzijn van de bewoners evenzeer.

Laurence Libert
Open VLD

Het is belangrijk dat Hasselt een stad blijft waar uitgegaan kan worden. Zonder deze dynamiek wordt het zuur en doods. Hasselt leeft: Hasselt Live, Kermis, Jeneverfeesten, Dwars door Hasselt, Waterpolo tornooi, Muziekterras, Paardenmarkt, Pinksterfeesten, Toeternitoe, Hasselt Danst, de wijkfeesten en studentenfuiven, … Het probleem van overlast zit bij fuiven die na het uur van toelating doorgaan en de opgelegde geluidsnormen niet respecteren. De politie moet hier effectiever tegen optreden.

Katleen Martens
Vlaams Belang

De wetgeving inzake het toegelaten aantal decibels is een Vlaamse aangelegenheid. Het doen naleven van die reglementering is wel een lokale bevoegdheid. Bovendien wanneer Hasselt stedelijke gebouwen ter beschikking stelt, dient men ervoor te zorgen dat deze accommodatie conform de geldende wetgeving inzake geluidsoverlast is. Tot slot dient elk politioneel optreden na klacht van omwonenden voor iedereen op gelijke manier behandeld te worden, ongeacht wie ook de organisator van het evenement is.

Jan Marechal
Leefbaar Hasselt
(o.a. LDD)

Leefbaar Hasselt wil voor de bewoners minder geluidsoverlast en leefbaarheid voor de organisatoren. Wij willen een verregaand overleg opstarten tussen de buurtbewoners en de organisatoren. Er kunnen bindende afspraken gemaakt worden om de leefbaarheid te bewaken. De bewoners krijgen de kans om hun mening kenbaar te maken en mee te zoeken naar oplossingen. Vaak zijn bewoners immers niet tegen de evenementen op zich, maar de concrentratie op één locatie die vaak zorgt voor te veel overlast.

 

Dat de extreme geluidsoverlast tijdens Pukkelpop 2012 voor de omwonenden opnieuw een nachtmerrie betekende, kan gewoon niet meer ontkend worden en heeft totaal niets te maken met intolerantie of een gebrek aan verdraagzaamheid, zoals belanghebbenden of het Hasselts stadsbestuur klagers maar al te graag willen stigmatiseren, om hen monddood te maken. Het dagen- en nachtenlang bonkende geluid van vooral vervormde bastonen draagt, afhankelijk van de windrichting, tot kilometers ver en maakt mensen ziek.

Hel...
Ook bewoners van de aangrenzende wijk in Zonhoven probeerden met ongeloof de decibelwaanzin te doorstaan. “Wij zijn donderdagavond omstreeks 11:00 uur met migraine en hartkloppingen naar een hotel in een naburige gemeente gevlucht. Dit tart toch gewoon elke redelijkheid. Het is haast misdadig dat een stadsbestuur voor een dergelijke bizarre overlast, jaarlijks een vergunning uitreikt”, getuigt een inwoner van deze wijk.
Ook ik ben met mijn kind halsoverkop bij familie moeten gaan overnachten”, voegt een andere bewoonster eraan toe.
Een bewoner uit de Lange Schouwestraat: “Ik kon zelfs de stem op mijn TV niet meer verstaan. Het is er echt over. Door een gebrek aan nachtrust was ik na een paar dagen Pukkelpop oververmoeid, maar moest ik toch om 6:00 uur s’ morgens op, om naar mijn werk te gaan. Heel je ritme wordt zwaar verstoord en heeft een impact op je gezondheid.

Strafrecht
Artikel 561 van het strafrecht bepaalt dat ‘...zij die zich schuldig maken aan nachtlawaai of nachtrumoer waardoor de rust van de bewoners kan worden verstoord’ een misdrijf pleegt...’. Op basis van dit artikel kan eveneens een klacht geformuleerd worden.
Dat het college van burgemeester en schepenen hierop een afwijking kan toestaan die zelfs de gezondheid van gedupeerden kan aantasten en mensen verplicht om uit hun huizen te vluchten, is onaanvaardbaar, volstrekt onredelijk en beslist geen vorm van goed bestuur.

"Dat het stadsbestuur van Hasselt met een vergunning hierop een afwijking kan toestaan die zelfs de gezondheid van gedupeerden kan aantasten en mensen verplicht om uit hun huizen te vluchten, is onaanvaardbaar, volstrekt onredelijk en beslist geen vorm van goed bestuur"

Politie HaZoDi: “We kunnen geen klacht noteren”
“We kunnen geen klacht noteren want Pukkelpop is vergund”, krijgen klachtindieners als antwoord van de Politie HaZoDi, wanneer ze 's nachts ten einde raad het telefoonnummer 011- 22 29 82 indrukken dat op de website van de Politie HaZoDi wordt aangeboden om geluidsoverlast 24 op 24 te melden. Slechts na aandringen kan de klager zich tenslotte enkel tevreden stellen met een ‘meldingsnummer’.

Verkiezingen
Dat het voorstel bij de Vragende Partij aangaande de geluidsoverlast in Hasselt wel degelijk een item vormt dat leeft bij de inwoners, mag blijken uit het feit dat het voorstel onmiddellijk na Pukkelpop van een zesde naar een eerste plaats wordt gekatapulteerd. Hopelijk neemt het stadsbestuur dit signaal eindelijk ernstig en is het er zich van bewust, dat de tienduizenden Pukkelpoppers die van elders afzakken naar het festival, niet tot hun kiezerspubliek kan gerekend worden.

Hypocrisie en GAS-boetes
Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur van Hasselt met het invoeren van buitensporige en onduidelijke GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) blijkbaar haar imago wil opkrikken aangaande het bestrijden van overlast. Een buitenissig initiatief dat zelfs door de Liga van Mensenrechten wordt aangevochten bij de Raad van State. Zo kan er een boete worden uitgeschreven voor iemand  die bijvoorbeeld op de leuning van een bank gaat zitten of dozen versleept. Hypocrisie ten top, gezien er jaarlijks door datzelfde stadsbestuur talloze vergunningen worden verleend voor activiteiten die heel wat mensen gewoon ziek maken en hun elementaire rechten met de voeten treedt. De verregaande excessen en vele vormen van grenzeloosheid die met Pukkelpop gepaard gaan en indruisen tegen de geest van elke wetgeving, zijn daar een schoolvoorbeeld van en staan haaks op de GAS-boetes...

 

Moedeloos
Duizenden omwonenden die in wezen niets met Pukkelpop willen te maken hebben, maar ziek worden van het geluidsinferno dat hen niet enkel tijdens de dag maar ook nog 's nachts achtervolgd tot in het kleinste hoekje van hun woning, worden vaak te moedeloos om nog te reageren. Vooreerst kunnen ze niet eens een klacht indienen en vangen ze bij belanghebbende bestuursverantwoordelijken telkens opnieuw bot. Bovendien worden ze volkomen onterecht als onverdraagzaam of intolerant gestigmatiseerd.
Het Pukkelpopfestival wordt overigens als succesverhaal in de media opgeklopt en er zijn maar weinig gedupeerden die het zich durven veroorloven, om openlijk tegen de tendens van de goegemeente in te gaan. En natuurlijk speelt ook een financieel of materieel gewin van belanghebbende partijen een pertinente rol in de poging, om klagers de mond te snoeren.
Ook folterpop.be kan getuigen van ordinaire en respectloze scheldmails...

terug naar boven

 

 

2.  POLITIE WEIGERT KLACHT TEGEN VERGUND PUKKELPOP

 

Politie HaZoDi op 18/08/2012:
"Wij kunnen geen klacht noteren
 want Pukkelpop is vergund..."

"Wij kunnen geen klacht noteren want Pukkelpop is vergund", aldus wijst dienstdoend agent Aerts van de politie HaZoDi op 18/08/2012 om 1:10 uur in de morgen, klagende partij meteen af zonder enig gevolg.

Deze hoogst teleurstellende ervaring wordt klagende omwonenden van Pukkelpop voorbehouden, als ze ten einde raad met migraine en hartkloppingen het toch wagen om een klacht in te dienen bij de Politie HaZoDi via 011 - 22 29 82. Pas na een effectief aandringen kunnen ze een uiteindelijk meldingsnummer ontvangen.

Hasselt wil zich heel graag ook buiten haar grenzen in de kijker werken met het Pukkelpopfestival en een imago van de 'stad met de goede smaak' uitstralen die allerhande vormen van overlast weert. Maar de dagen- en nachtenlange extreme en grenzeloze geluidsterreur voor de omwonenden, wordt door het stadsbestuur steevast genegeerd.

Gedupeerde inwoners van Hasselt en buurgemeente Zonhoven kunnen dus zelfs midden in de nacht (!) geen klacht indienen, waardoor ze zowat monddood worden gemaakt en hun klachten kunnen verdwijnen in de statistieken aangaande geluidsoverlast. Ook al is die overlast in elke vorm en duur gewoon extreem.

Toch bellen en meldingsnummer vragen

Toch is het zinvol om je klachten te melden en aan te dringen om minstens een meldingsnummer te ontvangen van je klacht. Het vormt naar instanties toe een bewijs van je protest en kan door het lokaal bestuur niet meer genegeerd of ontkend worden.

 

'Nep'meldingsnummer en geen gevolg aan
nachtelijke klachtmelding geluidsoverlast Pukkelpop


Opnieuw slapeloze nacht na dagenlang gedreun van Pukkelpop,
 maar paradepaardje stadsbestuur Hasselt moet onaantastbaar
blijven, tegen alle redelijkheid in...

'Afterparty's' na 04:00 uur 's morgens moet invasie van
tienduizenden festivalgangers uit nachtelijk stadscentrum
Hasselt voorkomen, maar nachtrust omwonenden van geen tel


KLACHTMELDER
OVERLAST PUKKELPOP

"Het is 01:00 uur 's nachts en ik
zou graag willen gaan slapen..."


POLITIE HAZODI -
CENTRALE PUKKEL

"Meneer, dan moet ge u tot de burgemeester wenden. Die mensen hebben hier toestemming om tot 4 uur morgenvroeg te spelen, dus ik kan daar niets aan doen.
Uw meldingsnummer is 101..."

 TELEFONISCHE KLACHTMELDING AAN POLITIE HAZODI
op 21/08/2010 om 01:00 uur 's nachts

 
Beluister het telefoongesprek

POLITIE HAZODI: "Ja..., politie HAZODI"
KLACHTMELDER: "Goeiedag, met xxx van xxx. Ik zou graag willen gaan slapen"
POLITIE HAZODI: "En? Jaa...?"
KLACHTMELDER: "Dat gaat niet lukken met dat lawaai"
POLITIE HAZODI: "Welk lawaai is er?"
KLACHTMELDER: "Wat denkt ge?"
POLITIE HAZODI: "Ja..., Pukkelpop?"
KLACHTMELDER: "Ja..."
POLITIE HAZODI: "Maar dat gaan ze niet stilleggen denk ik, hé?"
KLACHTMELDER: "Ik vermoed het niet nee, maar ik wil wel graag 's nachts kunnen slapen"
POLITIE HAZODI: "Ik zal u doorverbinden met de centrale ginder, maar of dat veel zal helpen...
Ik denk het niet"
KLACHTMELDER: "Kan ik een meldingsnummer krijgen?"
POLITIEHAZODI: "Ik ga u doorverbinden"
  WACHTMUZIEK...
centrale PUKKEL: "Centrale Pukkel"
KLACHTMELDER: "Goeidag, met xxx."
"Ik zou graag willen gaan slapen. Vindt ge dat normaal om 1 uur 's nachts?"
centrale PUKKEL: "Meneer, die hebben toestemming tot 4 uur deze morgen"
KLACHTMELDER: "Maar ik zou graag willen gaan slapen"
centrale PUKKEL: "Meneer, dan moet ge u tot de burgemeester wenden. Die mensen hebben hier toestemming om tot 4 uur te spelen, dus ik kan daar niets aan doen"
KLACHTMELDER: "Dat weet ik, maar wilt ge een melding maken van mijn telefoontje?"
centrale PUKKEL: "Dan belt ge naar HAZODI, meneer"
KLACHTMELDER: "Die hebben me naar u doorverbonden"
centrale PUKKEL: "Ah.... Ik zal een melding maken meneer. Geef me uw naam en adres maar"
KLACHTMELDER: "xxx te xxx."  "Mag ik het meldingsnummer?"
centrale PUKKEL: "Ik kan u geen meldingsnummer geven, want ik zit hier met een geïmproviseerde... computer"
KLACHTMELDER: "Maar ik wil toch een meldingsnummer krijgen."
centrale PUKKEL: "Awel, ge krijg ne nummer...: 101"
KLACHTMELDER: "Meldingsnummer 101?"
centrale PUKKEL: "101!  En uw telefoonnummer meneer?"
KLACHTMELDER: "011 / -- -- --"
centrale PUKKEL: "Goed meneer, ik kan alleen maar daar een melding van maken. Goed?"
KLACHTMELDER: "Ik heb dus enkel 101 als meldingsnummer? Komt naar niets voor?"
centrale PUKKEL: "Neen, daar komt niks voor"
KLACHTMELDER: "Bedankt"
centrale PUKKEL: "Ja, goeienavond"
KLACHTMELDER: Daaag"

 

Politie Hasselt mag geen PV opstellen
voor geluidsoverlast Pukkelpop


gedupeerden met rug tegen de muur

zondag 17 augustus 2008

Oververmoeid van de dagen- en nachtenlange geluidsterreur van Pukkelpop, begeef ik me heden naar de politie te Hasselt, om daarover een klacht in te dienen.
Aan mijn eerdere nachtelijke telefonische klachtenmeldingen werd immers, noch dit of vorig jaar, geen enkele respons toebedeeld.
Onvoorstelbaar trachtte men mij ook dit jaar opnieuw wijs te maken, dat ik de eerste persoon was die een klacht formuleerde, m.b.t deze extreme geluidsoverlast...

Reeds aan het loket wordt ik geïnformeerd dat er geen proces-verbaal kan worden opgemaakt, gezien het festivalgebeuren door de Stad Hasselt vergund werd. Toch zou mij, na aandringen, een onderhoud worden toegestaan om een 'melding' van mijn klacht te maken.

Een klein uur (!) wachten later werd ik persoonlijk benaderd door hoofdinspecteur Danny Maes, die me hetzelfde briefte als de loketbediende. Géén opstelling van een proces-verbaal dus, maar wel een notitie nemen van mijn melding, die later op een relevante vergadering zou aangekaart worden.

Waar telefoontjes moeiteloos kunnen genegeerd worden, leek het me overduidelijk, dat meer officiële klachtenformuleringen die juridisch aanspreekbaar blijven,  niet zo welkom zijn.

Tenslotte mocht ik (nog) een kwartiertje later aan een medewerker van hoofdinspecteur Maes mijn verhaal doen en een vooraf uitgeschreven klacht overhandigen, waarbij ik geen enkel afschrift of bewijs van mijn klachtenuiting of bezoek mocht ontvangen.
Ook niet  van de op zijn pc opgestelde tekst.

Als enige genoegdoening ontving ik bijgaand naamkaartje, met een meldingnummer 020338/08.

En volledig in de lijn van alle tevergeefse klachten en getuigenissen werd ook ik nooit verder geïnformeerd aangaande het gevolg dat er aan mijn 'melding' werd toebedeeld!...

onderstaande klacht werd dan maar 'overhandigd'...

 

terug naar boven

 

 

3. MILIEUVRIENDELIJK EN OVERLASTWEREND BELEID
 HASSELT SELECTIEF EN SLECHTS IMAGO

 

Stad Hasselt slechts selectief bezorgd
 om geluidsoverlast

Elementaire rechten van omwonenden Pukkelpop mogen dagen- en nachtenlang inboeten voor paradepaardje van Stad Hasselt

Het zal duidelijk zijn dat onder de zakelijke belanghebbenden van het Pukkelpopgebeuren, de stad Hasselt een belangrijke plaats inneemt.
Heel het mediaspektakel levert de stad een hoop aandacht (en andere voordelen) op tot ver buiten zijn grondgebied. Dat gegeven is natuurlijk aantrekkelijk voor de beleidsvoerders of politiek verkozenen, om die eer op te strijken en te correleren aan hun persoonlijke beleidsfunctie en op toekomstige kiezers indruk te maken.
Zelfs zo belangrijk dat het een ongegeneerde ontrouw m.b.t. zogenaamde beleidsvisies en profilering als milieubewuste stad die geen enkele vorm van overlast duldt, en waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen, kan rechtvaardigen.
Elementaire belangen van inwoners en burgers zijn blijkbaar ondergeschikt geworden...

De dagen- en nachtenlange extreme geluidsniveaus van Pukkelpop zullen bij de omwonenden in hun huizen rond het festival misschien geen rechtstreekse gehoorschade veroorzaken, maar kunnen andere ernstige gezondheidsperikelen veroorzaken als gevolg van slaapverstoring en stresssymptomen. (Mart Verlaek - Medisch milieukundige)

Een achterpoortje in een overigens verouderde en achterhaalde wetgeving m.b.t. geluidsoverlast ('niet-ingedeelde muziekactiviteiten' - Art. 6.7.1 § 1 + 2 + 3) stelt het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid om af te wijken van normale regelgevingen en richtlijnen, om een vergunning aan Pukkelpop te verlenen.
Toch zou dit college makkelijk voorwaarden kunnen opleggen om het geluidsniveau te beperken, hetgeen helaas niet gebeurt... Pukkelpop moet en zal voor het stadsbestuur van Hasselt een paradepaardje blijven en elementaire rechten van omwonenden mogen daarbij gerust inboeten... En ondertussen wordt Pukkelpop eenzijdig opgeblazen als zijnde één groot succesverhaal, met zogenaamde steun van ALLE Hasselaren...
 

HYPOCRIETE PROFILERING:
'MILIEUBEWUST EN 'GEEN ENKELE VORM VAN OVERLAST GEDULD'

Onderstaand fotootje (links) van een verbodsbord bij elke invalsweg van Hasselt moet illustreren hoe voorbeeldig bekommerd de stad Hasselt is voor èlke vorm van overlast, hoe kortstondig deze ook moge zijn. Om die stelling extra in de verf te zetten en bij de bewoners een gevoel van bescherming en veiligheid te suggereren, wordt nog eens vermeld dat de politie streng zal optreden.
Ook een charter met de foorkramers in het stadscentrum, moet de bewoners een beschermd gevoel geven. dat de beleidvoerders waken over hun welbehagen.

Ronduit bizar en ontmaskerend voor het beleid is, dat diezelfde stad al jarenlang voortgaat met het uitreiken van een vergunning voor een festivalgebeuren, dat buurtbewoners zowat continu 4 dagen en nachten teistert met extreme geluidsterreur. En als 'top of de bill' van dergelijk onverantwoord, belangenvermengend en wreed beleid, dekken de beleidsvoerders zich in, door politiediensten simpelweg te laten weigeren om een  proces-verbaal op te stellen ten behoeve van iedereen die officieel een klacht wenst te formuleren.
En in plaats dat de stad zijn doelimago in realiteit waarmaakt, exporteert Hasselt jaarlijks deze onredelijkheid tot kilometers ver in naburige gemeenten, zodat ze zelfs in Diepenbeek er wild van worden of extra geluidswerende investeringen uitvoeren (zie getuigenissen).
Maar ja..., in naburige gemeenten bevinden zich toch geen kiesgerechtigden voor Hasselt, niet?

 

VLAREM II: FUNCTIELOOS

Dat de op deze site beschreven geluidsterreur alleszins niet overeenkomstig kan zijn met de bedoelingen aangaande het 'Vlaams reglement betreffende milieuvergunning', spreekt voor zich..:

  • Geluidshinder vermindert de levenskwaliteit en kan zo de gezondheid schaden

  • Geluidsbelasting kan een aantal rechtstreekse nadelige gevolgen hebben voor de blootgestelde personen zoals slaap- en communicatiestoornissen.

  • Het percentage gehinderden door geluid moet verminderen

  • De negatieve invloed van geluid op de mens hangt af van het geluiddrukniveau en van de kenmerken van het geluid zoals scherpte en tonaliteit.

Wat kan overigens het nut zijn van uit studies ontstane en nauwkeurig omschreven normen ter bescherming van de burger, als deze door een plaatselijk beleid eenvoudigweg genegeerd kunnen worden door het verlenen van een vergunning, die een excessieve en langdurige overschrijding legaliseert?

terug naar boven

 

 

4.  EXPORT GELUIDSOVERLAST NAAR GRENS MET BUURGEMEENTEN:
IMAGEBUILDING MET 2 MATEN EN 2 GEWICHTEN...

 

Stadsbestuur reageert met veel poeha op
geluidsoverlast in stadscentrum...

... maar exporteert ondertussen dagen- en nachtenlange extreme overlast van paradepaardje Pukkelpop naar grens met buurgemeenten

zie getuigenissen overlast Pukkelpop Hasselt

Moeten optredens Pukkelpop tot 4-5 uur 's morgens en gevolgd door afterparty's het risico van verplaatsing van in roes  verkerende massa naar stadscentrum Hasselt voorkomen?

 

JAARLIJKS MAG PUKKELPOP ZICH VAN HET HASSELTS STADSBESTUUR LEGAAL 5 DAGEN EN NACHTEN AAN EENZELFDE TERREUR BEZONDIGEN...

ZAL HAZODI'S KORPSCHEF PHILIP PIRARD EVEN BEZORGD
ZIJN OM NACHTRUST VAN DUIZENDEN OMWONENDEN PUKKELPOP?

VERGUND OF NIET VERGUND:
NACHTMERRIE VOOR OMWONENDEN BLIJFT EVEN TERGEND
- - - - - - - - - - - - -

Fuif houdt honderden mensen in Hasselt en Diepenbeek uit hun slaap tot 8 uur 's morgens


klik op artikel voor groter

DIEPENBEEK - Honderden inwoners van Diepenbeek en Hasselt hebben de nacht van zaterdag op zondag weinig of niet kunnen slapen. De oorzaak bleek een illegale fuif die plaatsvond in een lege hangar op het industrieterrein bij het Albertkanaal in Genk. De muziek van de houseparty bleef duren tot 8.30 uur zondagochtend. De organisatoren waren zich van geen kwaad bewust. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld.

“Ik werd zaterdagavond en -nacht voortdurend gebeld door mensen die niet in slaap geraakten door onophoudelijk lawaai”, zegt burgemeester Patrick Hermans van Diepenbeek. “Ik heb meteen de politie van Hazodi gebeld. Maar omdat het lawaai bleef duren, ben ik in de vroege ochtend zelf op onderzoek uitgetrokken. Ik kwam, tot mijn verbazing, uit bij een lege hangar op het industrieterrein bij het Albertkanaal in Genk. Daar stond, rond 8 uur ’s morgens, nog altijd een 50-tal auto’s geparkeerd, bijna uitsluitend met Nederlandse nummerplaten. Het leek me niet aangewezen om me alleen tussen de veelal gedrogeerde fuivers te begeven. Dat was heel duidelijk te zien aan de jongeren die in de buurt rondzwalpten.”

 

 BURGEMEESTER DIEPENBEEK:

"Ik heb meteen de politie van Hazodi gebeld, maar het is onbegrijpelijk dat het lawaai zo lang bleef duren..."

"Het leek me niet aangewezen om me alleen tussen de veelal gedrogeerde fuivers te begeven"

"Het was ook niet meteen een fuif die ik graag met slechts een paar politiemensen zou stilleggen..."

“Mensen hebben zelfs de 101-centrale gebeld omdat ze geen oog konden dichtdoen”, zegt Hermans. “Dit was er echt ver over en het is vooral onbegrijpelijk dat dit zo lang kon blijven duren. Het was ook niet meteen een fuif die ik graag met slechts een paar politiemensen zou stilleggen. Maar dat Nederlanders hier ongestraft de rust van onze mensen komen verstoren, is behoorlijk choquerend. Ik ga dan ook maandag contact opnemen met mijn collega in Genk om herhaling van dit soort feiten te voorkomen.”
“Wij hebben een twintigtal officiële klachten gehad”, bevestigt korpschef Philip Pirard van HaZoDi. “Onze mensen zijn vanaf 3 uur, toen de eerste klachten binnenkwamen, op zoek gegaan naar de herkomst van het lawaai. Ze stelden vast dat het uit het Genkse industriegebied kwam. We hebben onze Genkse collega’s verwittigd.” Een patrouille van GAOZ kon de locatie traceren en maande de organisatoren rond 6.30 uur aan te stoppen. Die gaven daar echter geen gehoor aan en zetten enkel de muziek wat zachter. “Tussen 7 en 8.30 uur was er een piek aan klachten, daarna is de muziek verstomd. Maar de nachtrust van honderden mensen was wel om zeep”, zegt Pirard.

“Feestje”
De organisatoren zijn zich van geen kwaad bewust. “Nee, we hadden hiervoor geen vergunning”, zegt Arjan Hogendijk uit Rotterdam. “Een echte organisatie is er ook niet. We hebben gewoon met een stel vrienden een feestje op poten gezet met alternatieve elektronische muziek. Ik denk dat er ongeveer 200 mensen op af zijn gekomen. Dat zijn geen fuiven om geld aan te verdienen. We willen gewoon een leuke avond op een plaats waar we voor zo weinig mogelijk hinder zorgen. Die lege fabriekshal leek ons daar wel geschikt voor.”
“De ordehandhavers zijn hier geweest”, beaamt Hogendijk. “We hebben de muziek zachter gezet, maar we zijn blijven doorgaan tot 8 uur. In België kan je nog met de politie praten, in Nederland niet meer. We hebben wel de hele zondag gewerkt om alles netjes achter te laten.” Omdat er geen vergunning was, heeft de politie een pv opgesteld. DJ/CN

 


zie ook: lezersreacties HBVL

terug naar boven

 

Ligt nachtrust Hasseltse stadsbewoners
gevoeliger dan dagen- en nachtenlange hel van Pukkelpop voor 10.000
den omwonenden?

Terecht wordt er aandacht besteed aan de geluidsoverlast van de gesloten Ethias Arena en andere plaatsen in het Hasseltse stadscentrum. Het ontnemen van je nachtrust bedreigt immers je gezondheid en sturen een normaal functioneren volkomen in de war. Maar het blijft onvoorstelbaar dat de dagen- en nachtenlange hel van het 'open air' Pukkelpop dat 10.000den omwonenden jaarlijks gek maakt, geen aandacht krijgt toebedeeld of zelfs niet eens wordt vermeld als bron van grenzeloze overlast.
Hoewel de overlast bij evenementen in Hasselt een hot item uitmaakte bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, blijft het bespreken en aanpakken van de bizarre overlast van Pukkelpop een van de grootste taboes van Limburg. En blijkbaar zijn ook de mediakanalen als de dood om zich onpopulair te maken bij festivalgangers, die niet eens een significant aantal zullen uitmaken van de
betalende abonnees van kranten...

zie ook: Beleid stad Hasselt hypocriet?

 

terug naar boven

 

GRATIS DECIBELMETER

Gratis geluidsmeter downloaden bij stad Hasselt
om bizarre decibels van Pukkelpop te melden,
waaraan geen gevolg wordt gegeven?


klik voor groter

terug naar boven

 

 

5.  HASSELT  vs  UTRECHT

 

Voorbeeld nemen aan Utrecht
Utrecht is meer bezorgd om zijn inwoners dan Hasselt en
scherpt regels geluidshinder bij buitenevenementen aan

bron: www.binnenlandsbestuur.nl
 

Utrecht

Hasselt

geen versterkte muziek meer na 23:00 uur
voorafgaand aan een werkdag
tot 4:00 uur in de morgen
ook tijdens werkdagen
● strengere normen voor het
indringende geluid van bassmuziek
geen onderscheid
max. 80 decibel
● 95 decibel voor lage tonen
103 decibel
Pukkelpop met pieken tot 128 dB in 2009
(+3 decibel verdubbelt het volume!)
drie niet aaneen gesloten tijdblokken waarop evenementen met geluidsoverlast mogen plaatsvinden
Van 11.00 tot 17.00 uur, van 17.00 tot 23.00 uur en van 23.00 tot 01.00 uur (alleen op vrijdag en zaterdag) ter voorkomen dat bij evenementen  de hele dag versterkte muziek klinkt.
bijna continu 3 dagen en 4 nachten
Geen beperking en dus geen recuperatie
of rust voor omwonenden mogelijk en
politie neemt klachtenniet ernstig
● Uit enquête blijkt dat 30 % procent van de Utrechters die in de binnenstad wonen, overweegt te verhuizen,
 mede vanwege de geluidsoverlast.
?
terug naar boven

 

6.  HASSELT HAPERT - 'De Vrolijke Vrienden Rock'

 


Lapt 'rood onderonsje' regels van
democratie aan laars in Hasselt?


Minister Bourgois (N-VA) fluit Hasselts stadsbestuur terug
 

 

"Socialistische vriendendiensten vormen de motor en enige rode draad in dit dossier. Met Stevaert als zakenpartner bij Group Machiels, Willy Claes als adviseur bij Group Machiels, Chokri Mahassine op de Pukkelpopwei en Philip Hilven, jeugdvriend van Chokri en woordvoerder van Group Machiels", zegt gemeenteraadslid Katleen Martens (VB) in de krant HBVL.

Eind februari 2011 kocht de Stad Hasselt een groot gedeelte van de pukkelpopwei voor 2,6 miljoen euro. Zonder voorafgaande schatting en 'met hoogdringendheid' werd de aankoop door het schepencollege gejaagd, dat zelfs niet eens pro forma zijn goedkeuring moest geven.... Maar "volgens het gemeentedecreet mag hoogdringendheid enkel worden ingeroepen bij brand of overstroming en nooit voor en investeringsdossier", licht gemeenteraadslid Frieda Brepoels (N-VA) toe. Op 4/3/2011 liet bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) de aankoop van de Pukkelpopweide nietig verklaren. De verkoopovereenkomst bleek strijdig met de wet.

 

 

Vrolijke Vrienden Rock
bron: De Standaard - redacteur Wouter Van Driessche

 

 

Hasselt hapert. De omstreden aankoop van de Pukkelpopweide lijkt een symptoom van een veel diepere malaise. Almaar meer Hasselaars worstelen met de erfenis van Steve Stevaert. ‘Er is iets grondig fout met de democratie in deze stad.’

"Het stadsbestuur en Pukkelpop bedienen elkaar al jaren"

‘Het stadsbestuur en Pukkelpop bedienen elkaar al jaren. Dat weet iederéén in Hasselt. Rock-’nroll is hier het glijmiddel. In véél politieke dossiers – heus niet alleen bij Pukkelpop. Alles wordt geregeld in een sexy sfeertje van coole, streetwise jongens onder elkaar. Ik zeg niet dat er onwettige dingen gebeuren, maar het ruikt toch vaak naar belangenvermenging. Verregaande normvervaging. En niemand durft er tegen in te gaan. Wie nog maar hardop iets kritisch dénkt, wordt meteen weggezet als een verzuurde, rechtse zak.
                                 
  > Klik op onderstaande artikels om ze te lezen... <

 

 


klik op artikel om te lezenklik op artikel om te lezen


klik op artikel om te lezen

 

 
 Burgemeester Hilde Claes (SP.A) woest op minister Bourgeois en bezondigt zich aan plat populisme

 

Hasselt officieel eigenaar van de weide Pukkelpop
bron: De Standaard - 28/04/2011

BRUSSEL - Tweede keer, goede keer. Hasselt heeft de Pukkelpopweide dan toch gekocht. Volgens het boekje, deze keer.
Het is gebeurd. Dan toch. De gemeenteraad van Hasselt keurde gisteravond de aankoop van de weide van Pukkelpop door de stad goed, voor 2,6 miljoen euro. Hasselt probeerde de Pukkelpopweide al een keer aan te kopen in februari, om te vermijden dat ze in handen zou komen van een projectontwikkelaar. Maar de aankoop werd toen nietig verklaard door Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). Het schepencollege had de aankoop gedaan zonder de toestemming van het gemeentecollege. De aankoopovereenkomst bleek ook strijdig met de wet. Deze keer passeerde het Hasseltse stadsbestuur voor de aankoop wél via de gemeenteraad, die haar zegen gaf. Alle discutabele passages werden uit het contract gehaald. Festivalorganisator Chokri Mahassine engageerde zich om zeker tot 2020 in de Hasseltse deelgemeente Kiewit te blijven met zijn festivals Pukkelpop en Rimpelrock.

 
terug naar boven

 

 

7.  IS POLITIEZONE HAZODI ZIEK?

 

Graaicultuur bij politie Hasselt blijft onbestraft
Parket van Hasselt werkte Comité P tegen
bron: De Standaard - 6/10/2011 - Cedric Lagast

Twee jaar na de eerste klachten over de graaicultuur binnen het Hasseltse politiekorps is nog niemand van de verantwoordelijken gestraft. De vier klokkenluiders zijn dat wél: ze staan volgende week voor de rechter.
Het Canvasprogramma Panorama schetste een ontluisterend beeld van de corruptie binnen de Hasseltse politie. Vier mensen die jarenlang aan het hoofd stonden van de administratie binnen de politiezone, vertelden voor het eerst zelf waarom ze in 2009 besloten de graaicultuur aan de kaak te stellen.


Ze vertelden ook over de vernederingen en pesterijen die ze daarna te verduren kregen. Vooral hoofdcommissaris Michel Beckers, die tussen 1999 en 2010 korpschef was, werd door de vier op de korrel genomen.

Beckers zou zichzelf jarenlang overuren en weekendvergoedingen hebben uitbetaald, terwijl dat niet mocht. Hij kocht persoonlijke spullen en burgerkledij op kosten van de politiezone. 'Hij wilde zelfs een tweetaligheidsvergoeding, terwijl Hasselt niet echt tweetalig gebied is', aldus Vera Vranken, ex-hoofd van de administratie. 'En in zijn kielzog graaiden andere agenten mee. Aangezien hij het zelf deed, kon hij het moeilijk aan anderen verbieden.'

De vier stapten uiteindelijk naar het Comité P toen een commissaris na een verkeersongeval zijn privévoertuig door de verzekeraar als politievoertuig liet vergoeden. Beckers reageerde woedend: hij had de frauderende commissaris geholpen. 'Hij bedreigde me en schold me uit voor hoer en kleinzerige trut. Hij wou me uit het raam gooien.'

De vier werden daarna gepest, met als triest hoogtepunt de dag dat Vrancken haar bureau ondergeplast terugvond.

De politiezone heeft sinds enkele weken een nieuwe zonechef. Beckers en zijn medestanders werden nooit gestraft. Het Hasseltse parket trad niet op en klasseerde onder meer de klacht over verzekeringsfraude. Het Comité P sprak zich nooit uit over de klachten, volgens de reportagemakers van Panorama omdat het Hasseltse parket hen tegenwerkte. Pestklachten bleven zonder gevolg.

'We konden Beckers niet afzetten omdat er geen strafrechterlijke inbreuken bewezen zijn', zegt de Hasseltse burgemeester, Hilde Claes (SP.A). 'We hebben wel beslist zijn mandaat niet te verlengen. Er woedde een machtsstrijd en dat hinderde de werking van de zone. Beckers heeft wél enkele onterechte onkosten moeten terugbetalen, zowat 6.000 euro. Dat is geen bewijs van schuld. Het was een overgangsperiode waarin de regels soms onduidelijk waren.'

Opmerkelijk: twee van de vier klokkenluiders worden wel vervolgd. In een brief aan het Comité P klaagden ze aan dat Beckers een examen had vervalst om zijn secretaresse te benoemen. Ze staken het bewuste examen mee in de envelop. Ze moeten zich volgende week verantwoorden voor diefstal en heling... van het examenblad.

Geen van de klokkenluiders werkt nog in de politiezone. 'Maar als ze vrijgesproken worden, zijn ze weer welkom', aldus Claes.


UITZENDING GEMIST OF HERBEKIJK de

PANORAMA-reportage: Voor wie de klok luidt
Van klokkenluider tot paria...


VRT - Panorama: 'Voor wie de klok luidt - 6/10/2011
bron: deredactie.be - 6/10/2011

Lees ook de massale kijkersreacties
na de Panarama-uitzending


Burgemeester Hilde Claes (sp.a) reageert
na de Panorama-reportage in 'Reyers Laat'
bron: VRT 'Reyers Laat' - 6/10/2011

 
Reyers Laat - 6/10/2011

VRT: "Deontologische goedgekeurd"

Op de kritiek dat de reportage veel te eenzijdig was, zoals onder meer procureur Marc Rubens die formuleerde, antwoordde hoofdredacteur Kris Hoflack gisteren in een persbericht: ‘Alle betrokkenen hebben ruimschoots de kans gekregen om te reageren en hun versie van de feiten te geven. Als dat niet gebeurd is, was dat omdat betrokkenen niet op die vraag zijn ingegaan. De reportage is op voorhand goedgekeurd door de deontologische adviesraad van de VRT.'


Klokkenluiders vrijgesproken
bron: HBVL - 11/10/2011


VRT-journaal - 11/10/2011

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft dinsdagmorgen Mary-Ann Vonckx en Vera Vrancken, twee van de zogenaamde klokkenluiders die in de Panorama-reportage getuigden over wanpraktijken bij de politiezone Hazodi, vrijgesproken van de betichting dat ze onrechtmatig een dossier zouden bekomen hebben.

Het parket van Hasselt, meer bepaald Procureur des Konings Marc Rubens, had beide klokkenluiders gedagvaard omdat ze een dossier zouden gestolen hebben bij het verzamelen van bewijslast over de corruptie, fraude en pesterijen in de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. Mary-Ann Vonckx en Vera Vrancken werden dus zelf beticht in de zaak die ze aan het licht hebben gebracht.

De correctionele rechtbank van Hasselt oordeelde dinsdagmorgen echter dat beide dames niet schuldig zijn aan de feiten die hen ten laste werden gelegd. Ze werden dan ook over de hele lijn vrijgesproken en moeten niet opdraaien voor de gemaakte kosten van het proces. Vrancken en Vonckx waren zelf niet aanwezig op de zitting, maar lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat.

Namens de politiezone Hazodi was advocaat Hugo Lamon aanwezig, de man die afgelopen week nog hard uithaalde naar de klokkenluiders en de journalist van de VRT-reportage.

 >>>  lees hier de lezersreacties op de website van HBVL  <<<

 


Hypocrisie ten top...

Lees hieronder de uitspraken van burgemeester
Hilde Claes (sp.a) VOOR en NA ze zich bewust
werd van de impact van de Panorama-uitzending
bron: GVA - 11/10/2011
 

VOOR

 

NA

Voor: “Ontgoocheld dat de reportage een eenzijdig beeld ophangt”

 

Na: "De uitzending heeft een geheel van complexe dossiers belicht. Dat alles zorgde voor een ronduit ontluisterend beeld. De boodschap is aangekomen.”

Voor: “Ik denk niet dat ik excuses heb aan te bieden. Als ik kon teruggaan, zou ik alles op dezelfde manier aanpakken.”  

Na: “Mocht ik in een aantal zaken niet voldoende hebben geanticipeerd, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan.”

Voor: “Uit een doorlichting van de onkosten is gebleken dat vier personen onterecht vergoedingen hebben opgestreken. Zij hebben opdracht gekregen om dat geld terug te betalen, wat intussen ook is gebeurd.”

 

Na: “Ik ga zelf een klacht bij de Anticorruptiecel van de federale gerechtelijke politie indienen.” (...) “Ik verwacht snel actie van de minister van Binnenlandse zaken om de strijd tegen de graaicultuur aan te gaan.”

Voor: “Uit een rapport van Arista blijkt dat 36% van het personeel wordt gepest. Dat cijfer is eigenlijk uit de context gerukt. Onder pesten werd immers ook te hoge werkdruk of onduidelijke communicatie verstaan.”

 

Na: “Uit een extern onderzoek blijkt dat 36% van de leden van het korps vindt dat ze worden gepest op het werk. Dat is zonder meer een ontstellende vaststelling.”

Voor: “Het korps werd in het verleden geteisterd door interne vetes. Samen met de nieuwe korpschef maak ik nu echter schoon schip.”

 

Na: “Ja, ik had meer kunnen doen. Ik heb verschillende maatregelen genomen, maar die waren duidelijk niet voldoende.”

Voor: “De klokkenluiders hebben hun aantijgingen nooit hard kunnen maken”

 

Na: “Een aantal mistoestanden is niet hard genoeg aangepakt. We moeten nu alles doen om te herstellen wat fout is gegaan.”

 

 

Corruptie-onderzoek bij politie Hasselt
Procureur Rubens wil dat
klokkenluidster zwijgt


  TVL - 4/03/2010

De Hasseltse procureur Marc Rubens ziet geen reden om een nieuw onderzoek te voeren naar corruptie bij de politie van Hasselt. De krant Het Laatste Nieuws bracht vanmorgen de Hasseltse korpschef, Michel Beckers, in opspraak. Aan de basis liggen aantijgingen van de politiesecretaris van de zone Hazodi. De vrouw is onlangs van haar functie gehaald. De klachten zijn niet nieuw en het Comité P startte eerder al een onderzoek op. BBW

Minister De Clerck:
‘Procureur Rubens vertoont
een schijn van partijdigheid'
bron: De Standaard - 14/10/2011

BRUSSEL - Minister van Justitie De Clerck reageerde in de Kamer voor het eerst op de uitlatingen van Rubens over de Hasseltse klokkenluiders.
De aftredende minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), keurt de houding van de Hasseltse procureur Marc Rubens in de zaak rond de klokkenluiders af. ‘Ik vind dat hij een schijn van partijdigheid heeft getoond. Daarom heb ik het parket-generaal gevraagd zijn rol in dit dossier te onderzoeken.'
In de Panorama-uitzending over de malaise bij de Hasseltse politie zei procureur Rubens dat de ‘stoorzenders monddood moeten worden gemaakt'. Het werd hem ook kwalijk genomen dat hij een onderzoek tegen een agent die verzekeringsfraude pleegde, had geseponeerd. De personen die een vervalst examendossier opstuurden naar het Comité P, dat de politie controleert, vervolgde Rubens wel.
‘De klokkenluiders zijn op basis van een goed gemotiveerd vonnis vrijgesproken voor de diefstal van dat dossier. Dat is een duidelijk element in de zaak', zei De Clerck daarover in de Kamer. Hij voegde daaraan toe dat het openbaar ministerie geen beroep aantekent tegen dat vonnis.
Yves Liégois, de procureur-generaal van Antwerpen en rechtstreekse overste van Rubens, is een onderzoek gestart naar het Hasseltse parket. Dat onderzoek is in handen van de Algemene Inspectiediensten van de politie. ‘Laat ons hopen dat hiermee de sereniteit in Hasselt kan terugkeren', zei De Clerck.
Volgende week komt het Comité P samen met de parlementaire begeleidingscommissie om te bespreken wat het comité met de klachten van de klokkenluiders heeft gedaan.

Bevraging politie HaZoDi
zorgt voor onrust

 
TVL - 3/06/2011

De N-VA in Hasselt wil dat er een externe en onafhankelijke audit komt naar de werking van de politiezone  HaZoDi. De partij eist dit naar aanleiding van een interne bevraging, die bij het grootste korps van Limburg gehouden is en waarvan de resultaten op onze redactie zijn beland. Het rapport legt een aantal knelpunten bloot. Zo klaagt 60 procent van de bevraagden over een gebrek aan steun van hun directe leidinggevende. De problemen zijn niet nieuw. Vorig jaar kondigde Michel Beckers zijn vertrek als zonechef  aan.

Politieoorlog in Hasselt


  TVL - 11/11/2010

In Hazodi, het grootste politiekorps van onze provincie, woedt een interne politieoorlog. Twee vrouwelijke
personeelsleden van het korps zijn tijdelijk geschorst en inmiddels correctioneel gedagvaard.

Politiezone HaZoDi is ziek:
75% weet niet wat verwacht wordt,
36% wordt gepest

bron: HBVL - 3/06/2011

Uit een interne bevraging bij de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek (HaZoDi) blijkt dat 60 procent van de korpsleden klaagt over een gebrek aan steun van de directe leidinggevenden. Dat meldt TV-Limburg.

Aan de bevraging namen 170 van de 300 korpsleden (56,5 procent) deel. Driekwart van de bevraagden klaagt over weinig inspraak en overleg, terwijl bijna 75 procent naar eigen zeggen niet weet wat er van hen wordt verwacht en tegenstrijdige opdrachten krijgt. Volgens TV-Limburg zijn de problemen niet nieuw. Zo kondigde Michel Beckers vorig jaar zijn vertrek als zonechef aan. De Hasseltse burgemeester Hilde Claes wijst erop dat na de problemen van vorig jaar een betere organisatiestructuur op poten werd gezet. "Daar kadert dit rapport in en we zullen er werk van maken", luidt het. Steven Vandeput (N-VA) noemt het rapport ongelooflijk. "Als zich zoiets zou voordoen in de privésector, dan zou sowieso het hele management op straat worden gezet."

Pesten
Wat ongewenst gedrag betreft, zegt 36 procent last te hebben van pesten op het werk, ervaart zes procent agressie en conflicten met de directe leidinggevende en klaagt 4,8 procent over ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Volgens burgemeester Claes moeten die cijfers wel in hun juiste context worden gezien.

Politie Hasselt besproken
in het parlement

Politie Hasselt besproken in het parlement Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom volgt het dossier over misbruiken bij de politie van Hasselt nauwgezet op. Maar ze grijpt voorlopig niet in en wacht het gerechtelijk onderzoek af. Dat heeft ze in het parlement gezegd op vraag van N-VA-parlementslid Steven Vandeput. Vandeput eist een onafhankelijke audit over de werking van de politiezone HaZoDi. Maar daar wil de minister voorlopig niet van weten.

 
TVL - 22/06/2011

terug naar boven

 

 

8.  LEEFOMGEVINGSONDERZOEK VLAAMSE OVERHEID

 

 14.454 Hasselaren ergeren zich aan geluidsoverlast door recreatie en toerisme
afgezien van geëxporteerde overlast naar buurgemeenten door Pukkelpop

bron: De Standaard - 4/02/2009

terug naar boven

 

 

9.  BURGEMEESTER REYNDERS SCHAT 'FOLTERPOP.BE' FOUT IN

 

FOLTERPOP.BE aan burgemeester:
"Klachten geluidsoverlast niet anoniem
+ geen verborgen bedoelingen"

klachten niet anoniem
Dat de klachten van geluidsoverlast op deze site anoniem zouden zijn, is volstrekt incorrect en een foute inschatting van burgemeester Reynders. Indien het zijn interesse kan wegdragen, kunnen ze met veel bereidwilligheid en met naam en toenaam aan hem worden overgemaakt. Intussen kan hij er via deze website reeds nota van nemen...

geen andere bedoelingen
Nog in tegenstelling tot hetgeen de burgemeester Reynders tracht te suggereren, heeft deze website geen enkele andere bedoeling dan een spreekbuis te vormen voor de inwoners van zijn stad, die de geluidsoverlast grondig zat zijn en daarbij geen of onvoldoende gehoor vinden.

discussie met overheid = meer dan hart luchten
tijdens spreekkuurtje van burgemeester...

Tevens mag burgemeester Reynders, die de overheid in de stad deels vertegenwoordigt, begrijpen dat klachten van burgers die tot een redelijke en enigszins voor iedereen aanvaardbare oplossing willen komen, ernstiger mogen genomen worden, dan hen de mogelijkheid aan te bieden om hun hart eens te luchten tijdens zijn spreekuurtje.
Of zou het stadsbestuur misschien meer begrip kunnen koesteren, als het zelf eens 3 dagen en 4 nachten komt logeren in de buurt van het festival?

verantwoordelijkheid
En is burgemeester Herman Reynders en het schepencollege ook bereid om de verantwoordelijkheid te dragen voor de duizenden jongeren, die ook dit jaar naar huis keren met een gehoorschade voor de rest van leven? Of acht hij zich 'als overheid' ook bevoegd om de medische bevindingen van de Universiteit Gent, de Hoge Gezondheidsraad en de bezorgdheid van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie naast zich neer te leggen?
Misschien kan de burgemeester zich alvast op deze website wat informeren...
 

Herman Reynders (sp.a), voormalig burgemeester Hasselt en huidig gouverneur Limburg:
"Ons principe is eenvoudig:
 wij zijn tegen elke vorm van overlast"

aldus de burgemeester van Hasselt in Het Belang van Limburg op 2/10/2007, n.a.v. een artikel over dag- en nachtlawaai. "Wij proberen rekening te houden met iedereen en vragen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Leven en laten leven...", zo betoogt  Reynders verder als een voorbeeldige burgervader...

Maar als een opgedrongen geluidsterreur van 4 nachten en 3 dagen excessief geluidsgeweld met pieken tot 128 dB moet verwijzen naar het gezond verstand en geen enkele vorm van overlast, dan is dat wel erg bizar! Het principe van gedupeerde omwonenden is echter eveneens eenvoudig: Elkeen heeft recht op een broodnodige (nacht)rust en het onthouden daarvan heeft vaak ernstige medische gevolgen. Ook het dagen- en nachtenlang onthouden van het genotsrecht van een eigen woning, is beslist juridisch aanvechtbaar. Het kan niet zijn dat mensen hun woning moeten ontvluchten en dure hotelrekeningen moeten betalen, om aan het door de stad vergund geluidsinferno te ontkomen. 

terug naar boven

 

 

10.  OPEN BRIEF AAN HILDE CLAES
als (SP.a) gedeputeerde voor jeugd, dierenwelzijn,...
(sinds 2009 burgemeester Hasselt)

 


Licht Hilde Claes
(SP-A) bewust geluidsoverlast
bij festivals uit actie 
'ALL EARS'?

open brief aan Hilde Claes blijft zonder enige reactie

 

2 januari 2009


Geachte mevrouw Claes,


Betreft: actie 'ALL EARS'


Uw bezorgdheid in verband met gehoorproblemen en jongeren vinden we hoogst interessant en prioritair.

Het valt ons evenwel op dat u een aspect van groot risico over het hoofd ziet, namelijk de  festivals waar jongeren in een korte periode enorme decibels ondergaan, uren, dagen achtereen. Het gaat over duizenden jongeren die bij die gelegenheid overgeleverd worden aan de schadelijke magie van geluid. Het lijkt zelfs dat wat op zo'n weide gebeurt meer met vibratie dan met muziek te maken heeft. En dat gaat gepaard met een onverantwoorde productie van decibels.

Jammer genoeg moeten ook heel wat mensen, die de pech hebben om in de omgeving van zo'n festivalweide te wonen, dit willens nillens ondergaan. Daarbij kunnen zij op geen enkel begrip rekenen van bestuurders of organisatoren, om ook met hun gezondheid rekening te houden.

En wat te denken over de schade en paniek bij dieren wiens welzijn ook tot uw bevoegdheden hoort. Ook zij zijn volkomen weerloos tegen dit excessief geluidsgeweld dat kan leiden van volledige desoriëntatie tot zelfs dodelijke stress.

We zouden u dan ook indringend willen vragen om de geluidsoverlast van festivals (in Limburg) op te nemen in de actie 'ALL EARS', die u promoot op uw website, en dat u:

  • de lokale besturen erop zou wijzen dat ze de bevoegdheid en morele verplichting hebben om een compromis te zoeken tussen het welzijn van jongeren (de bezoekers), de omwonenden (willens nillens toehoorders) en de dieren (echte slachtoffers).

  • de organisatoren wijst op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de drie partijen hierboven geciteerd, aangevuld met de muzikanten die mee aan de basis liggen van deze geluidsuitwassen.

Muziek en cultuur kunnen terecht bindmiddelen zijn, maar in de bespreking en beheersing kent men de meester.

Hopelijk kan u hiervoor ontvankelijk zijn en mogen we in de toekomst enige redelijkheid verwachten bij Pukkelpop en al die andere muzikale evenementen in open lucht.

Met achtingsvolle groeten,

AVH 
(voor FOLTERPOP.BE)

Provinciale Jeugddienst Limburg
verwijst ook naar 'optredens'...
(PJL: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel 011 23 72 70  http://www1.limburg.be/jeugd/)

...maar Hilde Claes rept met geen woord
over geluidsoverlast bij festivals

(klik hier voor website Hilde Claes of lees artikel hieronder)

terug naar boven

 

TAGS: stadsbestuur, Hasselt, Limburg, geluidsoverlast, hypocriet, Pukkelpop, overlast, burgemeester Hilde Claes, gouverneur Herman Reynders, Steve Stevaert, Willy Claes,

 

 


counter hit make