VLAAMSE REGERING
Van niets naar halfslachtige regelgeving?

 

 

VLAAMSE REGERING KIEST VOOR 'MADE-IN-BELGIUM'

 

SCHAUVLIEGE KIEST VOOR 'MADE-IN-BELGIUM'
MAATREGEL MET ADDER ONDER HET GRAS...

'GEMIDDELDE' decibellimiet van
 100 dB in de praktijk toch 102 dB


NIEUWE REGLEMENTERING PAS AFDWINGBAAR IN 2013
bron: De Morgen - 10/06/2011

De veelbesproken decibellimiet van 100 dB(A) voor festivals en concerten wordt ingevoerd, zij het vanaf 2012 en dan nog met een overgangsjaar. Dat maakte Schauvliege op 10/06/2011 bekend.

De adder onder het gras is de meting van het geluid over een tijdspanne van een uur. Daardoor kunnen rockbands in de praktijk op 102 decibel spelen, omdat er regelmatig pauzes tussen de nummers vallen. Enkel bij dancemuziek worden de tracks echter aan elkaar gemixt en vallen er geen stiltes.

Nieuwe regelgeving beschermt ook omwonenden niet
 tegen dagen- en nachtenlange geluidsterreur bij festivals

gemiddelde snelheidsbeperking...

Stel je voor dat je bij een overtreding van een snelheidsbeperking van 100 km/uur zou kunnen argumenteren dat je geen gevaar vormde omdat je gemiddeld slechts 80 km/uur hebt gereden. Want je hield immers nog halt voor een paar rode lichten, of stond in de file...
De 'gemiddelde decibellimiet is dan ook een typisch Belgische en halfslachtige maatregel die in de praktijk een onvoldoende impact zal hebben op de geluidsoverlast en het gevaar van decibels.

  3 dB is verdubbeling van volume

De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dat wil zeggen dat het geluidsvolume exponentieel toeneemt met het aantal decibels: per 3 dB is er als het ware een verdubbeling van het volume.

medische waarschuwingen

Daarmee blijft de nieuwe decibellimiet in zijn huidige vorm indruisen tegen de waarschuwingen van audiologen.

Dr. Bart Vinck - audioloog:

"Na enkele seconden veroorzaakt 103 dB al schade aan het gehoor. Ik pleit ervoor om uiteindelijk naar een norm van 98 decibel te gaan."

 
vergunningen locale besturen laten omwonenden in de kou staan

Naast gehoorschade voor vrijwillige bezoekers werd er In heel de decibeldiscussie nauwelijks een woord gerept  over de  bizarre geluidsoverlast die de massale festivals en evenementen  meebrengen voor omwonenden en de (on)verantwoordelijkheid van de lokale besturen die met een simpele vergunningverlening elke wetgeving aangaande (geluids)overlast nietig maken en daarmee de leefomgeving voor omwonenden dagenlang in een hel mogen omtoveren.
Een klacht indienen blijkt zelfs onmogelijk...

>>> Lees hier de LEZERSREACTIES in De Standaard Online <<<
 

ARTS TREKT AAN ALARMBEL BIJ MILIEUDIENST
NA BEZOEK MET KINDEREN AAN FESTIVAL

"GEMIDDELDE geluidsniveau als zielige interpretatie van een richtlijn, die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd"

Xxxxx, 7 augustus 2012

Geachte,

Afgelopen weekend bezocht ik samen met met mijn kinderen (jonge tieners) en enkele kennissen, het festival in XXX.

De reden van mijn schrijven is het feit dat ik mij toch wel behoorlijk zorgen maak over het onaanvaardbaar hoge aantal decibels dat wordt geproduceerd op een festival, dat zich bovendien laat doorgaan voor Kindvriendelijk en Milieubewust.

Al arts neem ik sinds een tiental jaren regelmatig deel aan het medisch-preventieve dispositief op diverse festivals in België.

In de dagen en weken volgend op festivals heb ik vanuit mijn functie regelmatig met patiënten te maken met schadelijke lichamelijke gevolgen na blootstelling aan hoge geluidsintensiteiten zoals gehoorschade, een gescheurd trommelvlies, tot zelfs (gelukkig eerder uitzonderlijk) een spontane klaplong.

Op het XXX festival was het dit jaar echter meestal ONMOGELIJK om, zeker met kinderen, de muziek in de tent te gaan beluisteren op een verantwoorde manier. Meerdere omstaanders maakten er zelfs gewag van hartkloppingen, pijnlijke en/of piepende oren of andere geluidsgerelateerde kwalen.

Toen ik er met één van de geluidstechnici over sprak, vertelde die mij (met ogenschijnlijk enige schaamte over zich) dat ook hijzelf het geluidsniveau veel te hoog vond; hij er zelf last van had en dat hij het volume best graag wat zachter zou willen. Helaas bleek hij van hogerhand (wie 'hogerhand' dan ook moge zijn?) instructies te moeten volgen, dat het zo luid moest...

Ik ga er vanuit dat een organisatie er wel op zal toezien dat het GEMIDDELDE geluidsniveau (tussen de nummers zijn er inderdaad enkele momenten relatieve stilte die dan kunstmatig het gemiddelde naar beneden halen) niet boven het wettelijk toegelaten niveau gaat, maar ook dit (en vooral dit) is een zielige interpretatie van een richtlijn die toch wel op het nodige wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Een richtlijn die blijkbaar pas vanaf 2013 officieel van kracht gaat, maar niets weerhoudt organisatoren van festivals al eerder een 'common sense' en verantwoordelijkheidszin te tonen.

Inderdaad... Er waren in XXX de wettelijk voorziene oordopjes ter beschikking en er stond een bord met een doorstreept oor aan de ingang van de tenten. Maar zeg nu zelf: kan het de bedoeling zijn naar muziek te gaan luisteren met stoppen in je oren? Dat is mijns inziens even zinloos als staan dweilen met een open kraan ...

Alvast mijn dank om mijn bedenkingen te communiceren met de betrokken instanties en de organisatoren van het festival.

Hoogachtend

Xxxx Xxxx

 

 

Nieuwe geluidsnormen definitief goedgekeurd
bron:
DeRedactie.be - 20/02/2012

De Vlaamse regering heeft de reglementering van het maximale geluidsniveau op muziekactiviteiten definitief goedgekeurd. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.

De Raad van State bracht in januari advies uit over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten. In dat advies werden geen inhoudelijke bezwaren gemaakt tegen de reglementering.

Er zijn drie categorieën van geluidsnormen:

    • maximaal 85 decibel (toetsingscriterium: 92 dB(A) LAmax, slow)
    • maximaal 95 decibel (toetsingscriterium: 102 dB(A) LAmax, slow)
    • maximaal 100 decibel (toetsingscriterium: 102 dB(A), LAeq, 15 minuten)

In elke categorie is er een toetsingscriterium. Is er in de categorie van 100 decibel gedurende 15 minuten geen overschrijding van 102 dB, dan is de organisator van het optreden nog altijd in overeenstemming met de limiet. De limiet van 100 decibel wordt gemeten over een periode van 1 uur. Geluidspieken (op festivals bijvoorbeeld) zijn dus mogelijk wanneer de geluidssterkte de rest van het uur onder de limiet van 100 dB blijft.

De nieuwe regels werden op 23 december al principieel goedgekeurd. Intussen werd wel het flankerende beleid verder uitgewerkt. Zo wordt er onder meer een subsidie voorzien voor provincies en gemeenten voor de aankoop van geluidsmeters die zij dan ter beschikking kunnen stellen van verenigingen.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de normen bindend en afdwingbaar. Dit jaar worden er in elke provincie nog informatiesessies georganiseerd over de nieuwe regelgeving. Inschrijven kan nog tot eind februari op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

actuele info over de nieuwe regelgeving

 

 

Vandeurzen lanceert preventiecampagne
tegen gehoorschade bij jongeren

bron:
De Morgen - 26/05/2011 -  © foto news

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft vandaag een nieuwe preventiecampagne tegen gehoorschade bij jongeren gelanceerd. Jongeren zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van te luide muziek en meer en meer Vlaamse jongeren hebben daardoor af te rekenen met toenemend gehoorverlies.

Met de campagne wil de minister een half jaar voor de nieuwe geluidsnormen vermoedelijk van start gaan, al voor een kentering zorgen. De aanpassing van de decibelnormen voor onder meer festivals - die voor enige commotie zorgde - is een dossier van minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). Het kabinet Schauvliege liet verstaan dat het voorstel voor de zomer definitief goedgekeurd zou worden door de Vlaamse regering. Na het inwinnen van allerlei adviezen zou het de bedoeling zijn om de regeling op 1 januari 2012 te laten ingaan.

Voor de start van het festivalseizoen wil Vandeurzen vanuit zijn bevoegdheid het jonge volkje sensibiliseren met de campagne "Iets minder is de max", die zich richt op 14- tot 18-jarigen. De bedoeling is om jongeren er toe aan te zetten hun attitude en gedrag rond luide muziek en gehoorbescherming te veranderen.

Cijfers uit een lopend onderzoek van professor Paul Van de Heyning van de Universiteit Antwerpen tonen aan dat dit nodig is: 85 procent van de 18-19-jarigen heeft last van tijdelijke oorsuizen na het uitgaan, 15 procent van die leeftijdscategorie ervaart een constant oorsuizen. Vierenzeventig procent van de jongeren beschouwt gehoorverlies niet als een probleem. (belga/tma)

http://www.ietsminderisdemax.be/

terug naar boven

 

GEEN DECIBELLIMIET
op festivals vóór 2013

29/04/2011 - Ook de festivalzomer van 2011 wordt er een zonder geluidsnorm. Cultuurminister Joke Schauvliege (CD&V) heeft haar plannen voor een nieuwe wet uitgesteld tot 2012, en bouwt dan mogelijk nog een paar overgangsjaren in...

Besluiteloosheid Schauvliege legt bal terug in handen van lokale besturen en organisatoren, die eigenbelangen verder kunnen laten primeren boven volksgezondheid en grenzeloze vormen van overlast

MAATSCHAPPIJ HEEFT NOOD AAN VERANTWOORDELIJKE POLITICI

Minister Schauvliege is er niet in geslaagd om voor het festivalseizoen 2011 een regelgeving in het kader van geluidsnormen klaar te krijgen. De (financiële) belangen van de sector zijn natuurlijk groot en de druk die ervan uitgaat uiteraard ook. Politici van de steden en gemeenten waar een festival plaats grijpt, hopen zowel op een gunstige economische return als op electoraal voordeel. Wat over het hoofd gezien wordt, is dat van de duizenden festivalgangers er slechts enkelen tot het eigen kieskorps behoren en dat de economische meerwaarde in de eerste plaats de organisator ten goede komt (meestal geen inwoners van de gemeente) en niet de lokale neringdoeners. De overlast van lawaai, vervuiling en vernielingen zijn voor de omwonenden.

misbruik achterpoortje Vlarem door locale besturen

Door het talmen van de minister blijven de lokale besturen en de organisatoren de vergunningen toekennen en wel volgens een uitzonderingsregel opgenomen in de Vlarem wetgeving. Die werd opgesteld om de als hinderlijk beschouwde inrichtingen te beperken en in goede banen te leiden naargelang de GRAAD WAARIN ZIJ GEACHT WORDEN BELASTEND TE ZIJN VOOR DE MENS EN HET LEEFMILIEU.

citaat Vlarem wetgeving - lijst van als hinderlijke beschouwde inrichtingen:
-
in tenten georganiseerde dansactiviteiten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen, maximaal tweemaal per jaar, op hetzelfde perceel of dezelfde percelen; feestzalen of lokalen waarin enkel dansactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden worden georganiseerd, vallen buiten de wetgeving.

Welnu, het lijkt alsof ook hier organisatoren van festivals de pen hebben mogen vasthouden, want ondanks dat de lokale besturen hen een vergunning moeten afleveren, kunnen gemeente- en stadsbesturen vrij beslissen over hoe en wat. Dat kan dus zijn: 90 dB, maar evengoed 120 dB en dat gedurende drie dagen en nachten...
Overigens wordt er enkel gesproken over dansactiviteiten. Festivals al zodanig worden zelfs nergens
vernoemd. Het is duidelijk dat er op die manier veel gelobbyd kan worden en dat is niet in de belangen van festivalgangers noch van burgers.

Ondanks de pleidooien van medici en verzorgenden en veel wetenschappelijke argumenten; ondanks de ervaringen met festivalgangers die de schade van overweldigende onverantwoorde geluidssterkte voor de rest van hun dagen moeten ondervinden en ondanks de verbijstering voor het schijnbare gebrek aan rechten van omwonenden die willens nillens dagen- en nachtenlang geluidsoverlast moeten ondergaan, ligt de verantwoordelijkheid bij lokale politici en het lijkt er sterk op dat ze vooral volgen wat de organisator influistert. Zodanig mogen duizenden omwonenden zich de volgende maanden weer verwachten aan inferno’s van lawaai en overlast.

dakgootfuiven voor 5-jarige kleuters...
even bizar als oordopjes met volumeknop wijd open

Stel u zich het volgende voor: een gehaaide organisator van ‘dakgootfuiven voor 5-jarige kleuters’ ziet hierin een gat in de markt: zo’n fuif is hip, uitdagend, superleuk, een ultieme kick, een must, krijgt veel gratis publiciteit in de media…, elke kleuter krijgt een polsbandje om maanden mee te pronken….er zit een economische return in. Hij slaagt erin om via een lokale bevriende politicus de nodige vergunningen te krijgen, zelfs al wijzen adviezen op het gevaar dat enkele kleuters uit de dakgoot naar beneden kunnen vallen en voor hun leven gekwetst zullen zijn.
Ondanks dat worden de vergunningen geleverd, de risico’s worden weggelachen. De gemeente laat affiches drukken, het gevaar is weergegeven met een tekening want de kleuters kunnen niet lezen natuurlijk, hier en daar liggen wat matten (cfr. de waarschuwingsbordjes en de oordopjes op een muziekfestival…).Valt er dan al een kleuter naar beneden, ja wat dan? Zit er in het ingangsticket een aansprakelijkheidsclausule van de organisator? Of had de kleuter (of zijn ouders) maar beter moeten weten? Ouders omringen hun kinderen thuis meestal met de grootste zorg, waarbij kosten noch moeite worden bespaard.
Verwachten zij niet dat politici ten allen tijde verantwoordelijke beslissingen nemen, zelfs al beperken die de ultieme kick?

schuldig verzuim

Men zou kunnen spreken over schuldig verzuim als festivals met de voorgestelde normen van 103 db (ongeacht de piekmomenten tussendoor) toch worden vergund. Men kan zich afvragen wie aansprakelijk is indien zelfs na jaren, 1 op 4 festivalganger te maken krijgt met onhoudbare en onomkeerbare gehoorschade. Is dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid? M.a.w. moeten maatschappij, de ziekteverzekering en werkgevers de financiële lasten hiervan dragen?
Zijn de festivalgangers geacht om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om uit de schadelijkste zones te blijven? Zijn ze er toe in staat, onder de sociale druk die op festivals heerst, dronken en/of gedrogeerd zijnde? En werden de rechten van omwonenden al ooit in deze problematiek gedefinieerd?

wanneer verkiezingen?

Waarom gaan politici zo nonchalant om met redelijke adviezen? Zijn er parallellen met problemen zoals klimaatsverandering, CO2-minderen, hernieuwbare energie? Met kernenergie? Bouwen in waterzieke gronden? Pesticiden? Waterverspilling? Wanneer zijn er weer verkiezingen...?

(AVH voor FOLTERPOP.BE)

GELUIDSNORM EVENEMENTEN OP LANGE BAAN
"Zelfs 100 decibel is niet veilig"
bron: Het Belang van Limburg - 29/04/2011

 

"Deel oordopjes uit"

HASSELT - Dat festivals opgelucht adem halen bij het uitstel van een nieuwe geluidsnorm, spreekt vanzelf. Toch blijven veel oorartsen geloven dat hun geluidsgrens van 103 dB te hoog ligt om permanente gehoorbeschadiging te voorkomen.

"Ik vind de discussie over 100, zoals in het voorstel van Schauvliege, of 103 dB zelfs zinloos", zegt neurochirurg Dirk De Ridder. "Dat is het verschil tussen 7,5 en 15 minuten veilige blootstelling. "Pas wanneer je een norm van 90 dB hanteert - het geluid van een haardroger - kan je veilig twee uur een concert bijwonen. Dan lijkt het me beter om bij elk concert waarschuwingsbordjes op te hangen èn oordopjes uit te delen. Die halen het geluidsniveau gemakkelijk met 15 tot 20 dB naar beneden.

Een nieuwe geluidsnorm voor evenementen komt er ten vroegste in 2012. Minister Joke Schauvliege die onlangs nog liet weten dat de wet er voor de zomer moest zijn, verweegt zelfs een aantal overgangsjaren.

Dat liet Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu weten in haar antwoord op parlementaire vragen van Vlaams CD&V-parlementslid Tinne Rombouts en Open VLD-parlementslid Gwenny De Vroe. Die vroegen om een stand zaken in het dossier, waarrond het sinds februari opvallend stil is.

tests
In januari 2011 kondigde de minister aan dat er gewerkt werd aan een nieuwe geluidsnorm voor evenementen. Ze stelde daarbij - afhankelijk van het soort evenement - maxma voor van 90, 95 en 100 decibel,gekoppeld aan een reeks 'omkaderende maatregelen'. De jeugd- en muzieksector reageerde erg negatief op het voorstel, en diende in februari in een gezamenlijk standpunt een hele reeks bezwaren in, gekoppeld aan alternatieve voorstellen. Sindsdien onderhandelde het kabinet over een nieuw voorstel.
Nu blijkt dat de streefdatum - voor het zomerreces van 2011 - niet zal worden gehaald. "Nu nog iets veranderen en aan alle muziekfestivals opleggen dat ze tegen de zomer aan alle voorwaarden moeten voldoen, zou niet getuigen van goed bestuur", vindt Joke Schauvliege, die de sector niet aan zijn lot wil overlaten. De minister wil een nieuwe regeling nu in werking laten treden in 2012, maar zou daarna eventueel "nog één of twee jaar met een aantal tests werken".

103 dB
De minister ligt wel al een tip van de sluier over een nieuw voorstel. Daarin streeft ze naar een vereenvoudiging van de categorieën en van de omkaderende maatregelen. De minister kondigt ook al een grootschalige informatiecampagne aan over de risico's op gehoorschade. Hoedanook betekent het uitstel dat de sector het zeker nog dit jaar zonder wettelijk kader moet stellen. Wat grote concerten en zomerfestivals betreft, heeft dat tot gevolg dat meestal een norm van 103 dB zal worden gehanteerd. Dat is de richtlijn die de sector zichzelf vorig jaar oplegde in een charter, dat door de grootste spelers werd ondertekend.

terug naar boven

 

Stelt minister Schauvliege (CD&V) uiteindelijk geen paal en perk aan geluidsterreur?

 en wordt ook de 'beleving' van duizenden
omwonenden ernstig genomen...


Verschil tussen 100 en 103 dB is DUBBEL zo luid...

 
VRT - KOPPEN - 3/02/2011
 

Schueremans gaat niet akkoord met geluidsnormen Schauvliege

 
bron: VRT -  Reyers laat - 20/01/2011
 

Ook omwonenden wettelijk beschermen tegen dagen- en nachtenlange
geluidsterreur bij festivals, is niet betuttelend, mijnheer Schueremans!

Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine beloofde in mei 2009: "De band zal zich braaf aan de limiet van 100 dB moeten houden. Anders overstemmen ze onze andere podia en kunnen ze gehoorschade bij de Pukkelpopgangers veroorzaken". Maar My Bloody Valentine haalde zelfs een waanzinnige piek van 128 dB !!!

 

Muziek moet stiller
bron: De Standaard - 20/01/2011 - Peter Vantyghem

De Vlaamse minister van Cultuur, Joke Schauvliege,
heeft een voorstel over geluidsnormen klaar

Ze verlaagt de grens naar 100 decibel. Dat wekt discussie op.
 

BRUSSEL Met een nieuwe reglementering wil de minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de grijze zones in de bestaande geluidswetgeving oplossen. Voor organisatoren die elektronisch versterkte muziek ‘aanbieden’, gelden vandaag geen duidelijke regels.

De discussie verdeelt zowel de bevolking als de organisatoren. Enerzijds wil zowat iedereen een wetgeving die de risico’s op gehoorschade oplost. Anderzijds willen velen ook kunnen genieten van de muziek, en daarin speelt een stevig volume een rol. Schauvliege legt de maximumgrens van dat volume nu op 100 decibel (dBA), terwijl veel festivals, concertzalen en ook jeugdhuizen beduidend meer toelaten.

Het voorstel van Schauvliege komt er na een langdurige bevraging van de sector en van audiologen, en een grondige studie van hoe andere landen met dit probleem omgaan. Het sluit aan bij de situatie in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Zweden. In Frankrijk en Engeland wordt echter een veel hoger volume getolereerd.

Het voorstel, waarop tot 11 februari reactie mogelijk is voor het naar de Vlaamse regering gaat, is ‘getrapt’. De organisatoren kunnen kiezen tussen drie categorieën: tot 90, 95 of 100 decibel, te meten over 15 minuten. De metingen daarvan dienen op de luidruchtigste plaats te gebeuren en hoe hoger het geproduceerde volume, hoe meer ‘flankerende maatregelen’ er genomen moeten worden. Zo moet de hoogste categorie gratis oordopjes aanbieden en het volume constant aangeven voor het publiek.

Alle activiteiten voor een publiek onder zestien jaar blijven evenwel verplicht onder de geluidsdrempel van 90 decibel.

De discotheken zijn het voorstel genegen, maar de sector van de jeugdhuizen spreekt van een ‘kleine ramp’. De maatregelen zijn te ingewikkeld en te duur, en het is te snel om ze tegen de zomer uit te voeren, luidde het. Ook de muziekclubs en festivals menen dat het voorstel niet werkbaar is. Serge Platel van de Festivalfederatie: ‘Fijn dat er een reglementering komt, maar voor veel bands is een bovengrens van 100 decibel te laag. En de kosten die erbij komen zijn voor kleinere festivals moeilijk te dragen.’

Minister Schauvliege is zich bewust van de moeilijke discussie. Ze streeft tegen de zomer naar een eenvoudige wetgeving en toch voldoende differentiatie. Ze betrok gisteren meteen de gemeentes in in haar plan. ‘De handhaving zal door de lokale overheid moeten gebeuren’, zei ze.

 

Debat over geluid steeds luider
bron: De Standaard - 20/01/2011 - Peter Vantyghem

Minister Joke Schauvliege (cd&v) kiest
voor een toekomstgerichte regeling

BRUSSEL - Het voorstel van minister Schauvliege om volumes aan banden te leggen, snijdt diep in het vel van de Vlaamse festivals. Maar het is ook toekomstgericht en moedig.

Tot 11 februari hebben de betrokken partijen de tijd om te reageren op het verregaande voorstel van de minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Die stelt voor om een verouderd Koninklijk Besluit (van 1977), dat in 1997 omgezet werd voor het Vlaams Gewest, aan te vullen met een eigentijdse beregeling. Simpel gezegd: wie muziek produceert, zal kunnen of moeten kiezen met welk volume, maar moet er dan ook beschermende maatregelen bijnemen.

Iederéén is het erover eens dat er een reglementering nodig was. Tot vandaag mag ‘elektronisch versterkte muziek' niet luider dan 90 dB(A) klinken, maar op die wet bestaan allerlei uitzonderingen: dan wordt de beslissing bij de gemeente gelegd. Vaak laat die gewoon betijen, en als er een norm wordt opgelegd, gebeurt dat vooral vanuit de bezorgdheid om burengerucht.

Het voorstel van Schauvliege is in die zin opvallend omdat ze duidelijk kiest voor de volksgezondheid, wat niet eens haar bevoegdheid is. Ze volgt in belangrijke mate het advies van audiologen, die de voorbije jaren meermaals waarschuwden voor de gehoorschade bij jonge mensen als gevolg van te luide muziek. Tot dusver werden beschermende maatregelen tegen geluidshinder enkel genomen voor werknemers wier gehoor bedreigd werd.
Er valt veel voor te zeggen. Gehoorschade is zeker ook het resultaat van aangeboren eigenschappen van de persoon en van de kwaliteit van het geluid zelf, maar voldoende rapporten hebben aangewezen dat de fragiele trommelvliezen van jonge mensen vandaag zwaarder, langduriger en meer worden belast door te hoge volumes. Het is de taak van de overheid om daaraan iets te doen, al is het maar om te vermijden dat we straks een halfdove generatie bij de dokter zitten hebben.

Het voorstel is ook opvallend omdat het het hele landschap beregelt. Cafés, bioscopen, sportmanifestaties blijven op maximaal 90 dB(A) zitten, maar alle anderen moeten kiezen voor een bepaalde volumegrens en ook de bijbehorende maatregelen aanvaarden en betalen. De organisator moet dus zijn verantwoordelijkheid opnemen, en hij kan ook gestraft worden bij een overtreding. Als de gemeenten straks ook de wet laten naleven, hebben we een duidelijke situatie.

Toepassing

Ten slotte is het voorstel toekomstgericht, maar om die reden rijst de vraag of het meteen toepasbaar zal zijn.

Een klein café of jeugdhuis dat eens een festivalletje van singer-songwriters wil organiseren en daarom tot 95 dB(A) wil produceren, kan dan dus buiten de bestaande regeling (tot 90 dB(A)) treden. Het publiek dient gewaarschuwd, oordopjes moeten te koop zijn, het geluid dient gemeten, de organisator moet een eenvoudig grondplan tekenen en de buren mogen niet gestoord worden. Het lijkt niet ondoenbaar.

Anders liggen de kaarten bij grotere evenementen, zoals bij grotere cafés, jeugdhuizen, concertzalen, muziekclubs, en vooral bij de bijna 300 festivals die deze regio rijk is. Die produceren nu vaak heel wat meer geluidsdruk dan straks nog zal mogen. Voor hen is deze maatregel een aardschok, die bovendien niet echt verwacht werd. In juni dacht de minister nog in termen van 102 dB(A).

De meeste zalen en festivals in Vlaanderen werken met twee grote klanktorens links en rechts van het podium. Omdat de norm ‘op elke voor het publiek toegankelijke plaats' moet gelden, zal daar de bovengrens gemeten worden. En die bedraagt 100 dB(A), met die bijkomende nuance dat het voorstel voor de luidste evenementen er een bovengrens van 115 dB(C) aan vastkoppelt.

Een meting in dB(C) neemt de lage bastonen mee. Veel experts vinden het evident dat die ook gemeten worden, want bassen zijn zeer aanwezig in eigentijdse popmuziek en ze zijn verantwoordelijk voor zowel een zalig roesgevoel als voor eventuele lichamelijke schade. Maar een bovengrens van 115 dB(C) kan vooral in het geval van elektronische muziek betekenen dat de dB(A)-grens nog iets lager zal liggen dan 100 dB(A).

Beleving

Festivals en grotere concertzalen zijn bang dat ze hun publiek niet langer de juiste ‘beleving' zullen kunnen aanbieden. Die beleving is een veel subjectievere zaak dan de koele wetenschappelijke diagnose van tinnitus – de beruchte pieptoon in de oren – maar ze speelt wel mee. De iPod-generatie wil omringd worden door (luide) muziek. Nu dreigt ze muziek te horen als iets wat van ver komt, dat wegwaait in de wind en in het geroezemoes. Cool is dat niet.

Op lange termijn zet dit voorstel de klassieke geluidsverdeling over twee klankbronnen op de helling, en dat is een goede zaak. Al zal een investering in een ingenieuzer systeem dat het geluid beter over een ruimte verdeelt en dus het volume kan verlagen, tijd en geld vragen. Dat is een groot probleem voor festivals, jeugdhuizen en dies meer. Maar de toenemende problematiek van gehoorschade is dat evenzeer.

terug naar boven

 

Decibelwaanzin tijdens festivals
en concerten blijft duren

met goedkeuring van Vlaamse Overheid

charter geluidsdrempel van 103 dB beschermt
noch festivalgangers,
noch omwonenden

Dr. Christian Desloovere - oorarts UZ LEUVEN:
"103 dB gedurende 3 dagen blijft een duidelijk risico op gehoorschade,
maar 96 dB voor een periode van 4 uur lijkt een veilige drempel"

Dr. Bart Vinck - audioloog:
"Na enkele seconden veroorzaakt 103 dB dat al schade aan het gehoor.
Ik pleit ervoor om uiteindelijk naar een norm van 98 decibel te gaan."

Festival- en concertorganisatoren verbinden er zich toe een maximale geluidsdrempel van 103 decibel te hanteren. Dat staat in een charter voor de beperking van de gehoorschade dat de Vlaamse en Waalse muzieksector hebben ondertekend.


bron: De redactie - 23/06/2010

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV) maakte het initiatief op 23/6/2010 bekend. De maximale geluidsdrempel van 103 decibel wordt tijdens een periode van 15 minuten gemeten aan de mengtafel. In andere Europese landen bestaat die standaard al, aldus de FMiV. Al 140 mensen uit de muziekindustrie hebben het charter ondertekend. Het gaat onder meer om Chokri Mahassine (organisator van Rimpelrock en Pukkelpop), Dries Sel (Vorst Nationaal) en Herman Schueremans van Live Nation, organisator van tal van concerten waaronder Werchter.

103 dB: nog veel te luid en kans op gehoorschade na enkele seconden
"Het is goed dat er een norm is, maar laten we een kat een kat noemen: 103 decibel is nog altijd veel te luid. Je hoeft maar enkele seconden bloot te staan aan dat volume om gehoorschade op te lopen. Ik pleit ervoor om uiteindelijk naar een norm van 98 decibel te gaan. Zo'n norm laat ons toe om de muziek met oorbeschermers op een veilige manier te dempen. En toch volstaat 98 decibel om met plezier van muziek te genieten. Ik vrees dat er weinig festivals zijn waar je geen risico loopt op gehoorschade. Sommige krijgen een kick van luide muziek, maar het kan catastrofaal zijn voor je gehoor.", aldus audioloog Bart Vinck.

over geluidsoverlast voor omwonenden wordt niet gerept
Beschermende oordopjes voor festivalgangers in plaats van aan de volumeknop te draaien, het kan niet gekker. En van geluids- en andere overlast voor omwonenden die daarvoor NIET kiezen en GEEN KICK krijgen, wordt alweer met geen woord gerept... (zie ook  Knack - 23/06/2010)

Vlaamse Regering
De Vlaamse regering werkt momenteel ook aan een regelgeving. Dit jaar zou nog een wet worden goedgekeurd waarmee de grens tussen 98 en 103 decibel wordt vastgelegd.

terug naar boven

 

Eerste overlegronde over
gehoorschade en geluidshinder
bron:
De Standaard - 1/12/2009

Minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft geluidsdeskundigen, vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg en uit de jeugd- en muzieksector verzameld om vandaag te praten over geluidshinder en gehoorschade ten gevolge van te luide muziek.

De discussie over de gevolgen van luide muziek barstte deze zomer los nadat De Standaard metingen had verricht op het muziekfestival Pukkelpop. 'Iedereen erkent het probleem en wil er iets aan doen. Na het eerste, verkennende gesprek bepalen we hoe het verder moet', aldus woordvoerder Patrick Verstuyft. Onder anderen professor Bart Vinck (UGent) en festivalorganisator Herman Schueremans schuiven aan.

terug naar boven

 

 

VEROUDERDE EN TROEBELE WETGEVING
MET VERSNIPPERDE BEVOEGDHEDEN

 

 

minister Schauvliege:
'Organisatoren zijn mee
verantwoordelijk voor geluid'

Geluidsoverlast festivals moet opnieuw gereglementeerd
bron: De Standaard - 24/08/2009

BRUSSEL - De minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) roept een werkgroep samen om het probleem van de geluidsoverlast op festivals aan te pakken. 'De wetgeving is inderdaad verouderd.'

Joke Schauvliege, de kersverse minister van Cultuur, heeft ook de portefeuilles van Natuur en Leefmilieu in haar pakket, wat haar bij uitstek geschikt maakt om een leidende rol te spelen in een debat over het volume van muziek, dat zowel federaal als gemeentelijk een gespreksonderwerp is.
Schauvliege kent de problematiek. Als schepen van Jeugd heeft ze de discussies over het volume van fuiven in Vlaamse gemeenten meegemaakt. De normen van de politie, die volgens de wet een beperking van 90 decibels oplegt, staan haaks op de vraag van organisatoren, die een hoger volume willen om hun publiek te plezieren.
'We slepen dat KB van 1977 inderdaad maar met ons mee', zegt Schauvliege. 'Ik weet dat de Vlarem toestaat dat er uitzonderingen komen, op vraag van sommige organisaties. Maar alles is erg troebel: is het een probleem van het leefmilieu, van de omgeving dus, of van het individu?'
De minister gaat een werkgroep bijeenroepen om het probleem, dat qua bevoegdheid versnipperd is, dieper te onderzoeken. 'Ik wil wetenschappers, de jeugdraden en Jo Van Deurzen - als verantwoordelijke voor preventieve gezondheidszorg - samen rond de tafel. En natuurlijk de organisatoren van festivals: zij zijn mee verantwoordelijk, maar ze zijn ook erg afhankelijk van wat het publiek wil.'
Het probleem van de geluidsoverlast kwam de voorbije maanden steeds vaker in de aandacht door de hoge volumes die gemeten worden op festivals in openlucht en op indoor events als I Love Techno. Daar wordt echter gemeten volgens dBA-waarden, tussen 250 en 8.000 hertz (DS, 21/8). Die nemen de lage tonen niet mee.
Op Pukkelpop bleek dat die lage tonen, te meten als dBC-waarden, het volume gemiddeld twintig decibel hoger jagen. Zo kwamen sommige acts boven de 128 decibel uit, het geluid van twee straaljagers.
'Het is inderdaad een verwarde situatie met die metingen', zegt Schauvliege. 'Wanneer professor Bart Vinck zegt dat we moeten werken met realistische metingen, die de lage tonen onder de 200 hertz meetellen, volg ik hem volledig. Maar qua bevoegdheid zit dit bij mijn collega Van Deurzen. Daarom precies is het belangrijk eerst alle betrokken partijen samen te brengen.'
Afhangend van de uitkomst van het overleg moet dan blijken of er een charter kan opgesteld worden, of dat er een voorstel van decreet komt. 'Maar het gaat ook om sensibilisatie', besluit de minister. 'Ik denk niet dat we deze kwestie meteen manu militari moeten beslechten.'

REACTIES VAN LEZERS

 

Frank Sijbers (24/08/2009 - 11:58):
Inderdaad, ik was ook op pukkelpop en het geluid staat erg hard. Ik had ook oordopjes bij. Dat is een rare evolutie: binnenkort heeft iedereen oordopjes aan en gaan de organisatoren dat compenseren met nog hardere muziek. Het geluidsniveau naar beneden trekken lijkt dan ook ietwat logischer. Maar kijken jullie ook naar andere evenementen? 24h van zolder bijvoorbeeld? Ik woon er in vogelvlucht 5 km vanaf en kan in mijn bed ongeveer horen wanneer er geschakeld wordt.

Herman Schurmans (24/08/2009 - 11:25):
Gelukkig is dit een uniek Vlaams probleem dat we met Vlaamse professoren en Vlaamse coulance moeten toedekken. 128 dB, zijn ze nu stekezot geworden?

Jan De Smedt (24/08/2009 - 11:20:
Kan het nog belachelijker ? Gaan luisteren naar 'muziek' met oordopjes in. En nu het getouwtrek van de verschillende meningen waarbij het grote gewin de belangrijkste rol zal spelen en waarbij duizenden mensen worden jaarlijks worden 'gegijzeld'.

Lorenzo Schoovaerts (24/08/2009 - 12:09):
Plaats voor de versterker een LIMITER met een microfoon op een bepaalde afstand van de Speakers. Indien het toegestane geluidsniveau bvb meer dan 15 seconden wordt overschreden: verliest de organisator gewoon meteen zijn licentie en betaalt hij een boete

Jan Van Leiden (24/08/2009 - 12:40):
Met oordopjes naar een concert? What's next? Met een blinddoek een tentoonstelling bezoeken? Met een lapje voor de mond naar het restaurant? In het belang van de rock 'n roll: hou de wetenschappers ver van het podium. Op hun beurt beloven de rockers zich niet te bemoeien in het laboratorium van de wetenschappers.

Koen Vervloesem (24/08/2009 - 11:38):
Over 10 jaar staan deze mensen allemaal te bedelen bij de Staat (ziekenkas) om hoorapparaten te krijgen. Vraag 1 bij het toekennen van allerhande gelden en/of tegemoetkomingen daaromtrent: bent u vroeger naar een concert geweest? Indien ja: alles uit eigen zak betalen. Denk toch eens verder dan alleen 'morgen'. Uw oren hebt ge heus wel langer nodig.
PS: ik ben zelf nog maar net afgestudeerd, ik ben dus nog geen gepensioneerde :-)

 

 

FOLTERPOP.BE STUURT OPEN BRIEF
aan de minister Schauvliege en Vandeurzen

 

klik hier voor integraal schrijven, inclusief bijlagen

 


 

 

 

Aan de minister voor Leefmilieu, mevrouw Joke Schauvliege,
Aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, mijnheer Jo Vandeurzen,
 


Hasselt, 30 september 2009
 

Geachte mevrouw,
Geachte mijnheer,
 

Betreft: geluidsoverlast festivals en muziekevenementen
ook omwonenden zijn ongewild betrokken partij

Anno 2009 worden festivalgangers gewaarschuwd voor gehoorschade en cardiovasculaire risico’s bij het bizarre aantal decibels dat wordt geproduceerd bij festivals. Deze risico’s kunnen leiden tot levenslange menselijke drama’s. De verschillende vormen van gezondheidschade worden door organisatoren lacherig afgedaan als een soort ‘collateral damage’ en zijn blijkbaar aanvaardbaar omwille van een ultieme muziekbeleving, die thuis hoort in een sfeer van genot.

Bovendien kan een organisator schuilgaan achter een wettelijke basis die het vergunnen van dergelijke evenementen door locale besturen toelaat, hoewel deze wetgeving niet is aangepast aan de huidige technische evoluties aangaande geluidsproductie.

Festivalgangers die zich vrijwillig wensen bloot te stellen aan de gevaren van deze extreme geluidsvolumes krijgen aandacht toebedeeld via waarschuwingen en gratis oordopjes.

Maar omwonenden die ongewild gekweld worden en wiens genotsrecht van hun eigendom dagen- en nachtenlang brutaal wordt ontstolen zijn rechteloos en worden nooit als betrokken partij geïnterpelleerd, wanneer de lokale besturen dergelijke vergunningen afleveren.

We merken ook uit de verslaggeving in de media dat omwonenden niet aan bod komen bij de samenstelling van de werkgroep, die u de problematiek wil laten onderzoeken.

Als woordvoerder van FOLTERPOP.BE mag ik mij als spreekbuis beschouwen van veel individuele burgers die lijden en die zich in hun rechten totaal genegeerd voelen door het beleid en de verantwoordelijken.

Op www.folterpop.be en meerbepaald onder de rubriek ‘Getuigenissen overlast Pukkelpop Hasselt’ geven omwonenden uiting aan hun schrijnende en sprekende verhalen die ze ons toestuurden. Wij sturen ze u in bijlage mee en vragen uw bijzondere aandacht daarvoor. Indien gewenst kunnen hun contactgegevens beschikbaar zijn.

Mogen wij u vragen om bij de onderhandelingen en evaluaties over geluidsbeperking op festivals (en andere bronnen van tijdelijke geluidsoverlast) zeker de belangen en de rechten van omwonenden als een prioritaire factor mee te nemen in de overwegingen.

Wij hopen op uw begrip.
 

Met achtingsvolle groeten,

..., voor folterpop.be

 

Bijlagen:  FOLTERPOP.BE vraagt dringend bescherming tegen ongenadige geluidsoverlast festivals
   Getuigenissen van omwonenden die de geluidsoverlast van Pukkelpop grondig zat zijn
   Beleid Utrecht als voorbeeldfunctie?

reactie op open brief
kabinet van minister voor Leefmilieu, Joke Schauvliege

----- Original Message -----
From: Ghysels, Evelien Kab. Schauvliege
To: contact@folterpop.be 
Sent: Friday, October 02, 2009 9:42 AM
Subject: FW: Geluidsoverlast festivals en eenmalige muziekevenementen


Geachte heer ...

Beste ...


De Minister heeft kennis genomen van uw schrijven in bijlage. Zoals u reeds in verschillende kranten heeft kunnen lezen, wil de Minister echt wel werk maken van geluidsoverlast.

Hiervoor heeft zij een werkgroep opgestart die binnenkort een eerste maal zal samenkomen.

Uw brief wordt dan ook meegenomen voor verdere bespreking in de werkgroep.

Met vriendelijke groet

Evelien Ghysels

Kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege
Koolstraat 35 bus 5
1000 Brussel

Tel 02/552 63 02
Fax 02/552 63 01
evelien.ghysels@vlaanderen.be

Het kabinet van minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Jo Vandeurzen,
reageerde niet op het schrijven van folterpop.be

 

terug naar boven

 

 

SCHULDIG VERZUIM VAN PARLEMENT?

 

 bron: 'Nieuw Pierke' 24/08/2009 - Philippe Van den Abeele

 

Festivals kunnen dodelijk zijn (1)

"De bands die op festivals teveel decibel produceren,
en de organisatoren, horen voor de strafrechter"

"Men gaat nu nog even pingpong spelen
met  'het is niet mijn bevoegdheid'"


De bands die op festivals teveel decibel produceren, en de organisatoren, horen voor de strafrechter, voor het bewust toebrengen van 'slagen en verwondingen' aan tienduizenden mensen, met als bezwarende omstandigheid dat ze tot de dood kunnen leiden.

In De Standaard van 22 juli '09 stond het verhaal van Dietrich Hectors, die op 29-jarige leeftijd zelfmoord pleegde omwille van ernstige gehoorbeschadigingen, ''Die kwaal beheerst mijn hele leven: elk woord doet pijn". Volgens zijn huisarts had hij een gehoortrauma opgelopen door blootstelling aan te veel lawaai. Een gevolg van te luide muziek. In De Standaard van afgelopen weekend staat een reportage van Peter Van Tyghem over Pukkelpop, waar hij - zelf voorzien van door Laperre op maat gemaakte oordoppen - met een decibelmeter lawaai heeft gemeten dat vergelijkbaar is met twee straaljagers. Niet straaljagers die even voorbijkomen, maar een lawaai dat, opgeteld, urenlang zo luid klinkt. Volgens zijn reportage, waarmee hij de moed heeft tegen de haren van popconcertorganisatoren in te stijken, bepaalt een KB van 1977 dat de wettelijke grens voor elektronische muziek op 90 decibel vastlegt. "Wie langer dan een kwartier aan dat geluidsniveau wordt blootgesteld, kan gehoorschade oplopen." Verder in het artikel is er sprake van dat 'de wet' (welke wordt niet aangegeven) "festivals uitzonderlijk toelaat om tot 100 decibel te gaan." Maar zelfs in die als 'verouderd' beschouwde en door hem gemeten soort decibel (dBA), gaan de bands er nog een stuk bovenuit, tot 109 dBA. Dat is zeer veel lawaai, als men weet dat dBA een logaritmische schaal is waarbij een verhoging van 3 dB een verdubbeling betekent. Er komt een specialist aan het woord, professor Bart Vinck van de UGent, die verklaart: "75 decibel kun je acht uur lang verdragen zonder problemen, 90 decibel mag je maar een kwartier ondergaan, als je boven de 100 decibel gaat, mag je maar heel kort blootgesteld worden aan dat geluid." En toch kunnen de talrijke festivals dus ongestoord en ongestraft tienduizenden jongeren opzadelen met ernstige gehoorproblemen. De Limburgse gedeputeerde van Jeugd Hilde Claes werkt met prof. Vinck samen om de Limburgse jeugd te sensibiliseren met het project 'All Ears'. Dat heeft vastgesteld dat een op vijf Vlaamse jongeren last heeft van gehoorschade door te luide muziek, en dat de helft van de jongeren erkent een permanent slecht gehoor te hebben. Met hun budget delen ze o.a. oordopjes uit op popfestivals. "Bij My Bloody Valentine, dat echt wel heel veel geluid produceerde, had ik toch de indruk dat de mensen ze massaal gebruikten," bericht Peter Vantyghem. Verder komen we in het artikel nog te weten dat de Britse 'Health and Safety Executive'' recent verklaarde dat "de wet mensen moet beschermen door te hoge volumes op hun job, maar zeker het plezier niet wegnemen van een concertbezoek." Dat is toch de wereld op zijn kop. Mensen op het werk moeten beschermd worden tegen gehoorbeschadiging maar bezoekers van popconcerten kunnen ongestraft blootgesteld worden aan schadelijk lawaai, muziek genoemd. Men wordt steeds meer onbeschermd overgeleverd aan schadelijke geluiden. Dat zijn zeer ernstige feiten.

 

Mahassine roept op tot
minder ‘reglementitis’

bron: De Standaard - 18/08/2010

Chokri Mahassine, de organisator van Pukkelpop, vraagt de overheid op te passen voor reglementitis. ‘Evenementen als festivals zijn gegroeid vanuit de kracht van mensen om samen te zitten en iets te creëren. Op een bepaald moment moet je dan een aantal dingen regelen. Dat er inspectie komt, vinden wij volkomen normaal. Maar de jongste tijd wordt het inderdaad moeilijker: er zijn zoveel vormen van eisen en controles.’ Zo is er de alcoholwet waarbij het voorboden is alcohol te schenken aan min-zestienjarigen. ‘Je kan toch niet elke bezoeker om zijn identiteitskaart vragen? Er moet toch een beetje meer met deze sector overlegd worden.’ (vpb)

Dietrich Hectors had een erstige vorm van tinnitus en hyperacousis, een beschadiging die meer bekend geworden is door het vorig jaar gepubliceerde boek 'Oorlog in het hoofd' van media-man Michel Follet, die ook erg te lijden heeft onder beide aandoeningen. Door hyperacousis, zoals Hectors het beschrijft, heeft men zelfs pijn van zijn eigen stem. Steeds meer mensen lopen het risico van een medisch nog steeds ongeneeslijke hyperacousis, niet alleen door popfestivals te bezoeken. Ook in de cinema en in het theater wordt men steeds meer met massa's decibel overstelpt. Recent was er zelfs een theatervoorstelling in De Singel (een voorstelling van Castellucci in mei '09) , waar de toeschouwers oordopjes kregen om zich te beschermen tegen het lawaai ... In plaats van het geluid te verlagen tot een niveau dat geen lichamelijke letsels veroorzaakt.

Lezers op de website van DS, als reactie op het artikel van Van Tyghem: "Ik heb zelf oordoppen in, om mijn laatste restje gehoor te beschermen. De rest van het gehoor is in de nieuw-beat tijd (en diverse concert bezoeken) verloren gegaan. Over oordoppen: koop de goede, anders denk je je beschermd, en da's helemaal funest." Nog: "Zelf was ik gisteren op Pukkelpop en mijn oren deden gewoon pijn." Verder: "Ik ben 26. Ik ging reeds jaaaren uit, festivals, discotheken, kleine fuifjes, kotfeestjes, ik heb het allemaal wel gezien....Nooit enige last meer gehad dan het occasioneel meevallende gesuis net voor het inslapen na een nachtje stappen. Tot ik 6 maanden geleden ongeveer op een bepaald moment in de Petrol onder de bassen mijn oren gewoon voelde begeven. Op het moment zelf realiseer je je dat niet zo, je gaat immers al zo lang uit op luide muziek, 'het zal wel niets zijn'. We zijn nu 6 maanden verder, elke avond ga ik slapen met veel gesuis in mijn oren. En da's niet het ergste. Het ergste is overdag. Naast een constante druk/ruis in mijn oren door de achtergrondgeluiden, die het me met ogenblikken moeilijk maakt mijn medemensen te verstaan, véél moeilijker dan 6 maanden geleden, is er nog iets, het ergste: alle luide geluiden. Op de trein zitten met de raampjes open, een voorbijrijdende camion, het piepsignaal op de tram, een drilboor, pokerchips die op tafel worden gegooid: vroeger stoorde het soms. Nu is het standaard afzien, doet het pijn." Nog "op Dranouter zuiveren ze het water voor de koeien, maar laten wel onze oren kapot maken voor de rest van ons leven!!" Nog "Ik ga regelmatig naar festivals of concerten en het volume doet soms pijn aan de oren. Met alle gevolgen vandien: ik kan geen gesprek meer filteren uit een rumoerige omgeving."

Minister van Milieu en Cultuur Joke Schauvliege reageerde maandag al op het artikel in DS (24.08.09): 'Het is inderdaad een verwarde situatie met die metingen', zegt Schauvliege. 'Wanneer professor Bart Vinck zegt dat we moeten werken met realistische metingen, die de lage tonen onder de 200 hertz meetellen, volg ik hem volledig. Maar qua bevoegdheid zit dit bij mijn collega Van Deurzen. Daarom precies is het belangrijk eerst alle betrokken partijen samen te brengen.' Afhangend van de uitkomst van het overleg moet dan blijken of er een charter kan opgesteld worden, of dat er een voorstel van decreet komt. 'Maar het gaat ook om sensibilisatie', besluit de minister. 'Ik denk niet dat we deze kwestie meteen manu militari moeten beslechten.'

Men gaat nu nog even pingpong spelen met 'het is niet mijn bevoegdheid' en het hebben over zogenaamd 'verouderde' normen. Al zijn die verouderd, dan nog moeten organisatoren erover waken dat minstens die normen niet overschreden worden, 90 dBA dus, en geen dB meer, want zelfs dan kan na meer dan een kwartier schade worden berokkend. Alle (on)verantwoordelijken van activiteiten die teveel decibel produceren (dus 90dB gedurende meer dan een kwartier!), zelfs als daar geen specifieke wet over bestaat, horen voor de strafrechter, voor het bewust toebrengen van 'slagen en verwondingen' aan tienduizenden mensen, met als bezwarende omstandigheid dat ze tot de dood kunnen leiden. Want dat is toch wat Dietrich Hectors is overkomen.
bron: 'Nieuw Pierke' - 5/11/2009 - Philippe Van den Abeele

Festivals blijven dodelijk (2)

"Kan men niet spreken van schuldig
verzuim van het parlement?"

"Is commissie voor Volksgezondheid mede
verantwoordelijk voor de opgelopen schade"


De laatste twintig jaar is het aantal jongeren met gehoorproblemen verdrievoudigd. O.a. door oorverdovende festivals. Een zeer ernstig probleem van volksgezondheid: gehoorschade is onomkeerbaar. Er komt nu een 'rondetafelconferentie' tussen ministeries, omdat de normen onduidelijk zijn. Maar waarom heeft het parlement niet zelf de moed om hoorzittingen te organiseren en daarna een decreet op te stellen en goed te keuren, dat duidelijk genoeg is om de uitvoerende macht te verplichten het ook uit te voeren? Dat is toch zijn kerntaak?


Permanent worden nieuwe decreten en wetten gemaakt, te veel, veel te veel. Maar een duidelijke regelgeving die een zeer ernstig probleem van volksgezondheid betreft, daar komt men blijkbaar niet aan toe. Vlaams volksvertegenwoordiger Felix Strackx (Vlaams Belang) heeft daar reeds in 1996 (!) over geïnterpelleerd. Ondertussen is het lawaai op festivals en fuiven nog (letterlijk..) oorverdovender geworden, en blijft de overheid zich verstoppen achter 'onduidelijke normen' om niet op te treden. Naar aanleiding van de zelfmoord van Dietrich Hectors en de reportages van Peter Van Tyghem in De Standaard, (zie eerder artikel hierboven: 'festival kunnen dodelijk zijn'. ) stelde Felix Strackx hierover op 6 oktober '09 opnieuw een 'Vraag om uitleg' aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 'over de preventie van gehoorschade ten gevolge van te luide muziek op publieke evenementen'. (Volledig verslag hieronder).

Uit zijn vraagstelling: "Alle ORL-specialisten (oto-rhino-laryngologieartsen) zijn zeer eensluidend en formeel: een mens kan 75 decibel acht uur lang verdragen zonder problemen; 90 decibel mag men maar een kwartier ondergaan; als het boven de 100 decibel gaat, mag men maar heel kort worden blootgesteld aan dat geluid. Vanaf een voortdurende belasting van 90 decibel, is er kans op gehoorbeschadiging. Negentig decibel is trouwens ook de limiet die wordt gehanteerd op de werkvloer. Men moet hierbij goed weten dat decibel een logaritmische schaal is waarbij een verhoging van drie decibel een verdubbeling van de geluidsdruk betekent... Volgens de specialisten krijgen zij heel geregeld patiënten over de vloer die last hebben van tijdelijke en zelfs blijvende gehoorbeschadiging na het bijwonen van een rockconcert. Bij piekmomenten in de hoge frequenties – tussen 6000 en 8000 hertz – van 110 decibel, treedt er namelijk een ernstige en onomkeerbare beschadiging van het binnenoor op. Dat is niet meer te verhelpen, ook niet operatief: het binnenoor is onherroepelijk stuk. Toch kunnen de talrijke festivals, fuiven en dies meer ongestoord duizenden jongeren blijven opzadelen met ernstige gehoorproblemen."

Uit het antwoord van minister Vandeurzen: "De laatste twintig jaar is het aantal jongeren met gehoorproblemen verdrievoudigd. Jongeren maken op dit moment ongeveer 20 percent uit van de geluidsslachtoffers. De geluidsproblematiek op publieksevenementen – maar zoals gezegd ben ik het eens met de opmerking dat het een bredere thematiek is – is belangrijk genoeg om met de diensten en de betrokken middenveldspelers de ontwikkeling na te gaan van een structureel beleid, in samenwerking met de collega’s uit de Vlaamse Regering. Niet enkel minister Joke Schauvliege, bevoegd voor leefmilieu en cultuur, met wie ik hierover uiteraard al contact heb gehad, maar ook de collega bevoegd voor jeugd en onderwijs is betrokken partij. Minister Schauvliege heeft het initiatief aangekondigd tot het samenroepen van een rondetafelconferentie met de bevoegde Vlaamse instanties. Daaraan zal ik uiteraard ten volle meewerken en ik heb hiertoe al opdracht gegeven aan het Agentschap Toezicht en Volksgezondheid. Blijkbaar moeten we eerst eens op tafel leggen wat er allemaal aan normerend kader bestaat, wat beschikbaar is en wie wat kan doen, om vervolgens te kijken hoe we daaruit een omvattende strategie kunnen afleiden."

Erik Tack (Vlaams belang, huisarts), kwam eveneens tussen: "De jeugd sensibiliseren is één zaak, maar erin slagen is iets anders. Het is belangrijk dat er een wetgevend kader komt dat zegt dat bepaalde normen niet mogen overschreden worden. Het zou strafrechtelijk moeten beteugeld worden. En daarmee uit. Ik hoop dat deze minister dat ook zal doen."

Nu maar hopen dat Felix Strackx zich in dit thema vastbijt, en de overheid blijft achtervolgen tot er eindelijk een degelijke regelgeving uit de bus komt. Maar waarom heeft het parlement niet zelf de moed om hoorzittingen te organiseren en daarna een decreet op te stellen en goed te keuren, dat duidelijk genoeg is om de uitvoerende macht te verplichten het ook uit te voeren? Op het werk is meer dan 90 dB verboden, omdat het permanente oorbeschadiging kan veroorzaken. Waarom mogen festivals dan ongestraft hoger gaan?

De commissie voor Volksgezondheid maakt er zich toch iets te gemakkelijk van af. Ook zij is mede verantwoordelijk voor de opgelopen schade, als ze alleen maar passief wacht op de uitslag van een 'rondetafelconferentie', die kan verzanden in palavers zonder resultaat. In deze materie zijn wettelijke normen even noodzakelijk als regels voor het verkeer. Kan men niet spreken van schuldig verzuim en het niet helpen van mensen in gevaar, als het parlement niet snel die slagen en verwondingen doet stoppen? Is dat niet een kerntaak van het parlement?


Uit het verslag (lees hier volledige tekst van de vraag om uitleg)

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Commissievergadering nr. C6 – WEL1 (2009-2010) – 6 oktober 2009

terug naar boven

 

 

STILSTAAN OM VOORUIT TE GAAN

 

Stilte en rust waarderen
in een actief Vlaanderen

bron: De standaard - 3/07/2009

Stilte en rust lijken niet meteen de meest voor de hand liggende prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse regering. Maar hier en daar beginnen beleidsmakers het belang ervan in te zien. Een groep geëngageerde Vlamingen hoopt dat de komende Vlaamse regering hierop voortbouwt en stilte en rust een plaats geeft in het regeerakkoord.

Met hoeveel hardwerkende burgers haasten we ons op de snelweg om elders tot een welverdiende rust te komen? Voor de honderden onderhandelaars, experts en lobbyisten die vandaag meeschrijven aan het verhaal van een volgende Vlaamse regering lijken stilte, rust en ruimte niet meteen aan de orde. Een actief Vlaanderen kan toch niet stilstaan? En toch: ook beleidsmakers hebben meer dan ooit baat bij rust en ruimte om helder te reflecteren over wat duurzaam bijdraagt tot ieders leefkwaliteit. Een gunstig ogenblik om even stil te staan bij de voorbije regeerperiode met zijn beloftevolle aanzetten voor een sectoroverschrijdend stilte- en rustbeleid voor de komende jaren.

Zo was er een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin die eind 2008 aan de rand van een stil gebied in het Antwerpse Bornem honderdtwintig betrokkenen samenbracht om na te gaan hoe stilte en rust als hefboom kunnen dienen voor een preventief gezondheids- en welzijnsbeleid. Velen koesteren vandaag de waarde van stilte in het eigen leven, omdat het hen verbindt met de eenvoud van de dingen, omdat stilte voor hen losstaat van problemen en oplossingen, los van het therapeutische en het gemedicaliseerde (over)aanbod.

Er was ook een minister van Leefmilieu die het 'kwaliteitslabel stiltegebied' ontwikkelde, dat lokale besturen aanmoedigt om waardevolle geluidslandschappen voor de toekomst te vrijwaren. Als inspiratiebron geldt het Stiltegebied Dender-Mark op de grens van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen dat als eerste stiltegebied officiële erkenning geniet. Het kwaliteitslabel gaat niet uit van regels, het legt bewoners of bezoekers geen beperkingen op. Wel stimuleert het een respectcultuur waarin het noodzakelijke maatschappelijke debat kan groeien over allerlei vormen van overlast in onze kleine, actieve regio waar mobiliteit, bewoning en tal van conflicterende vrijetijdspraktijken almaar intenser zullen worden.

Vanuit die zeldzame, eeuwenoude cultuurlandschappen groeit geleidelijk een maatschappelijk draagvlak voor een multidisciplinaire stilte- en rustwerking. Dit is veel diepgaander dan allerlei regelgeving die van bovenaf wordt opgelegd. Enkele lokale actoren zijn zich bewust van de gemeenschapsvormende potenties hiervan. Zij bereiden zich dan ook voor om het pilootproject van Dender-Mark na te volgen.

Een brede stilte- en rustwerking waarin overheden en burgers samenwerken, kan echter niet gedijen vanuit strijd of contestatie. Het platteland waar stilte en rust nog te vinden zijn, vormt de spontane vertrekbasis om een positieve dynamiek voor heel Vlaanderen op gang te brengen en te versterken. Vanuit de stille eenvoud van alledag, vanuit die gave, karaktervolle plekken verspreid over het land waar mensen op verhaal kunnen komen.

Er was een minister van Cultuur die het verband tussen stilte en (immaterieel) cultureel erfgoed in zijn ontwikkelingsgericht erfgoedbeleid praktijkgericht liet onderzoeken. Wat kan bijvoorbeeld de culturele betekenis van stilte als erfgoed zijn? Kan een publieksgericht beleid rond aloude cultuurlandschappen los gezien worden van de waardering die mensen er in het leven van alledag aan toekennen? Bovendien bracht de culturele invalshoek aan het licht dat stilte niet bereikbaar is in de buitenruimte als zij niet resoneert met stilte in de innerlijke ruimte. Als ik niet open en stil ben in mezelf, kan ik de weldadige stilte in mijn omgeving niet beleven. Juist die 'cultuurbrug' is vandaag cruciaal: de brug naar de innerlijke stilte. Heel wat kunstenaars of creatieve mensen kunnen hierover meespreken. Platteland of stad maakt dan geen verschil meer. Stiltekwaliteit is overal, is van niemand én van iedereen. Een stilte- en rustwerking kan aantonen hoe de onderstroom van innerlijke stilte mensen verbindt over levensbeschouwelijke en historisch gegroeide culturele verschillen heen.

Er was een minister van Plattelandsbeleid, tevens minister-president, die zich liet adviseren door een themagroep 'Stilte en rust als collectieve waarde'. Deze ontwikkelde voorstellen om rust en stilte op het platteland te stimuleren. Van daaruit lanceerde de minister in 2008 een oproep. Dankzij die impuls nemen tal van gemeenten, vormingsinstellingen en organisaties het initiatief om een eigen stilte- en rustwerking gestalte te geven. Dit gebeurt met lokale praktijkgemeenschappen die stille plekken in de buurt waarderen en zorgzaam ontsluiten voor de huidige en komende generaties. Hieruit zal geleidelijk een oriënterende stilte-atlas ontstaan, waar alle Vlaamse steden en gemeenten aan kunnen deelnemen. Zo komt een handzaam werkinstrument beschikbaar voor zorgverstrekkers, cultuurdiensten, erfgoedwerkers, scholen en vormingsinstellingen…

Wat kan een visionaire Vlaamse regering doen? Temidden van een vooral op productie, consumptie en versnelling gerichte maatschappij bieden stilte en rust opnieuw ruimte om in contact te treden met waarden die verdieping en ontmoeting mogelijk maken. Een overheid die gelooft in de veerkracht en de creativiteit van mensen, dient daartoe ook de voorwaarden te scheppen. De voorbije jaren is er kennelijk op alle niveaus interesse om hierrond samen te werken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat depressie tegen 2020 wereldwijd de tweede grootste ziekteoorzaak zal zijn. Hierover piekeren helpt niet. Sensibiliserende en coördinerende acties rond stilte en rust voor de komende vijf jaar inschrijven in een nieuw Vlaams regeerakkoord helpt wel.

Leo Bormans (hoofdredacteur Klasse), Piet Buyse (burgemeester Dendermonde), Joris Capenberghs (docent), Raymond Lemaire (International Centre for Conservation KU Leuven), Marc Colpaert (Centrum voor Intercultureel Management en Interculturele Communicatie KH Mechelen), Martine Coppieters (directeur Vormingplus Kempen), Miek De Kepper (directeur Locus), Niek De Roo (expert platteland West-Vlaamse Intercommunale), Patrick Hanjoul (directeur Bond Zonder Naam), Piet Jaspaert (voorzitter Open Monumentendag), Eric Lancksweerdt (eerste auditeur Raad van State), Edel Maex (psychiater), Ignace Schops (directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland), Erik P.A. Stevens (directeur Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo Gent), Dirk Sturtewagen (coördinator Centrum Waerbeke), Koen Stuyven (stedenbouwkundige architect Vectris cvba), Mark Suykens (directeur VVSG), David Van Reybrouck (schrijver).

www.portaalvandestilte.be

terug naar boven

 

Ondanks de zeer slechte situatie in Vlaanderen is er een ontstellend gebrek aan beleid. Vlaanderen loopt sterk achter met de uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Geluidsbelastingskaarten die al ruim een jaar geleden klaar moesten zijn, zijn er nog steeds niet. Actieplannen (op basis van deze kaarten) met voorstellen om geluidsoverlast terug te dringen, moesten volgens de richtlijn klaar zijn op uiterlijk 18 juli 2008. Op dit punt staat Vlaanderen nog nergens. Ook is er in vergelijking met andere landen amper beleid rond bijvoorbeeld geluidsschermen of geluidsarme wegbedekking. (Erik Grietens)

 

 

"Vlaamse regering mist EU-deadline
 actieplannen geluidshinder"

persbericht 17/7/2008 - bron: Bond Beter Leefmilieu

Morgen verstrijkt voor de Vlaamse regering de Europese deadline voor het opstellen van actieplannen tegen geluidshinder. Maar zelfs de geluidsbelastingskaarten die de basis moeten vormen van die actieplannen, zijn nog niet afgerond. Dat stelt Bond Beter Leefmilieu, de Vlaamse koepel van milieu- en natuurorganisaties. BBL trekt met het dossier naar Europa.

“Lawaai is het belangrijkste hinderprobleem in Vlaanderen,” zegt Erik Grietens, adviseur bij Bond Beter Leefmilieu. “en toch blijft de Vlaamse regering er doof en blind voor.”

In vergelijking met andere landen is er amper beleid inzake geluidsschermen of geluidsarme wegbedekking. Integendeel. Wat ons land wél deed was een klacht indienen bij de Europese Commissie tegen het Nederlandse stimuleringsbeleid voor stillere autobanden.

Eén Vlaming op drie wordt gehinderd door lawaai, voornamelijk afkomstig van het verkeer. Geluidsoverlast zorgt voor gezondheidsproblemen, zoals te hoge bloeddruk of leerachterstand bij kinderen. Volgens MIRA-T 2007 gaan in Vlaanderen jaarlijks 19.000 gezonde levensjaren verloren door geluidsoverlast.

De geluidsbelastingskaarten en actieplannen passen in de Europese richtlijn omgevingslawaai (richtlijn 2002/49/EG). Vlaanderen loopt zeer sterk achter met de uitvoering van deze richtlijn. Volgens deze richtlijn moeten de lidstaten geluidsbelastingskaarten opmaken voor de belangrijkste autowegen, spoorwegen, agglomeraties en luchthavens. Deze kaarten moeten de huidige situatie rond geluidshinder in kaart brengen. Deze geluidsbelastingskaarten moesten al klaar zijn op 30 juni 2007.

De Vlaamse regering schoot echter pas in september 2007 in gang, nadat de Europese Commissie Vlaanderen op de vingers tikte en er zelfs mee dreigde om de zaak voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. In september vorig jaar werd een besluit goedgekeurd waarin de auto- en spoorwegen opgesomd waarvoor deze kaarten zullen worden opgemaakt en welke administraties voor welke kaarten verantwoordelijk zijn. Volgens de richtlijn had dit besluit reeds in juli 2005 moeten goedgekeurd zijn. Ondertussen, juli 2008, zijn deze geluidsbelastingskaarten er nog steeds niet. Bond Beter Leefmilieu zal het dossier opnieuw onder de aandacht van de Europese Commissie brengen.

Op basis van deze geluidsbelastingskaarten moeten vervolgens actieplannen worden opgemaakt om de in kaart gebrachte geluidsproblemen te milderen of op te lossen. Deze actieplannen, die tot stand moeten komen na inspraak van de bevolking, moesten klaar zijn op 18 juli 2008. Maar aangezien Vlaanderen niet eens beschikt over geluidsbelastingskaarten, staat we met de actieplannen nog nergens.

Ook het overige Vlaamse beleid rond verkeersgeluid stelt zwaar teleur. Het Vlaams milieubeleidsplan (2003-2007, geactualiseerd voor 2008-2010) stelt als lange termijn doelstelling voorop om het aantal ernstig gehinderden door geluid te verminderen van 18% vandaag tot 10% van de bevolking in 2020. Tegen 2010 mag maximaal 15% van de bevolking ernstig gehinderd worden door lawaai. Door het absolute gebrek aan beleid inzake lawaaihinder, zal de Vlaamse regering niet eens haar eigen doelstellingen halen.

Interpellatie Bart Martens

terug naar boven

 

 

 

 


counter hit make